Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013

[Regeling vervallen per 28-02-2018.]
Geldend van 28-02-2013 t/m 27-02-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2013, nr. BOACAT2013/018, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van Cluster Werk en Inkomen van de afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam van 20 februari 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Rotterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2018]

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 28-02-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 28-02-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 28-02-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 28-02-2018]

  • 1 Het Hoofd van Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 28-02-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Cluster Werk en Inkomen, afdeling Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam 2008 van 19 februari 2008, nr. 5530523/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 28-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 februari 2013 en vervalt op 28 februari 2018.

Artikel 10

[Vervallen per 28-02-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina