Wijzigingsregeling Bekostigingsregeling Wuvo

Geldend van 26-02-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2013, kenmerk DMO/OHW-3153132, tot wijziging van de regels omtrent de bekostiging van de uitvoering van taken van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere aard

Artikel II

In afwijking van het bepaalde in artikel 8e, eerste lid, van de Bekostigingsregeling Wuvo doet de minister de Sociale verzekeringsbank ten aanzien van de begroting, genoemd in artikel 7, onder a, voor het jaar 2013 voor 1 april een vaststelling van de bijdragen, bedoeld in de artikelen 8c en 9, toekomen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina