Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake personeelsaangelegenheden aan functionarissen [...] Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 18-12-2013.]
Geldend van 23-02-2013 t/m 17-12-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 februari 2013, nr. WJZ/13023719, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake personeelsaangelegenheden aan de functionarissen van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake personeelsaangelegenheden aan functionarissen van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Buitenlandse Zaken;

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel en organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Aan de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van het personeel dat de minister aan de Minister van Buitenlandse Zaken ter beschikking stelt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor de volgende aangelegenheden:

  • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • b. besluiten ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies, waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

   • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste en tijdelijke aanstellingen;

   • 2°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 ARAR;

   • 3°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

   • 4°. het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationaalrechtelijke volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

   • 5°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

   • 6°. het schorsen van een ambtenaar op basis van artikel 91 van het ARAR;

   • 7°. het verminderen van de bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

   • 8°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

   • 9°. het beslissen omtrent toekennen van een terugkeergarantie;

   • 10°. het nemen van besluiten omtrent schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

   • 11°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Aan de directeuren, de plaatsvervangend directeur Internationaal Ondernemen en de managementteamleden van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

 • b. het verlenen van zwangerschaps, bevallings-, en ouderschapsverlof;

 • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

 • d. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Aan de secretaris MT-BEB van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het ondertekenen van de door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geaccordeerde reisopdrachten van de directeuren van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • b. het beheren van het opleidingsbudget van het personeel en het accorderen van de desbetreffende aanvragen en betalingen.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 De uit dit besluit voor de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

 • 2 De uit dit besluit voor de directeuren van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger.

 • 3 Bij afwezigheid van zowel een directeur van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als zijn plaatsvervanger gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een ander lid van het managementteam van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2013]

Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

[Vervallen per 18-12-2013]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 8

[Vervallen per 18-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 18-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake personeelsaangelegenheden aan functionarissen van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 februari 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina