Besluit instelling Nationaal Comité Inhuldiging

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 07-12-2013 t/m 28-02-2014

Besluit van 8 februari 2013, nr. 13.000227, houdende instelling van het Nationaal Comité Inhuldiging

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

Er is een Nationaal Comité Inhuldiging, hierna te noemen: Nationaal Comité.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Het Nationaal Comité heeft tot taak festiviteiten en uitingen van dank of hulde ter gelegenheid van de abdicatie en inhuldiging te coördineren en in goede banen te leiden, behoudens de abdicatie en inhuldiging zelf.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

De leden van het Nationaal Comité worden benoemd voor een periode tot 1 maart 2014.

Als voorzitter van het Nationaal Comité wordt benoemd dr. G.J. Wijers.

De voorzitter van het Nationaal Comité wordt ontslagen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De overige leden alsmede de secretaris van het Nationaal Comité worden benoemd en ontslagen door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, benoemt maximaal vijf adviserende leden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2014]

Het Nationaal Comité kan werkgroepen instellen voor de uitvoering van bepaalde taken.

Van de werkgroepen kunnen ook personen deel uitmaken die geen lid zijn van het Nationaal Comité.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2014]

De leden van het Nationaal Comité ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2014]

De bescheiden van het Nationaal Comité worden na beëindiging van de werkzaamheden overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2013.

Dit besluit vervalt op 1 maart 2014.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 8 februari 2013

Beatrix

DE

MINISTER-PRESIDENT

,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina