Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 20-02-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van 1 februari 2013 tot instelling en benoeming van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2002)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Defensie en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Er is een Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Evaluatiecommissie Wiv 2002), hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De commissie dient in haar evaluatieonderzoek in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende vragen:

  • a. heeft de wet datgene gebracht wat de wetgever daarmee voor ogen had (realisatie van de doelstellingen van de wet);

  • b. is de wet in de praktijk een werkbaar instrument gebleken voor de taakuitvoering van de diensten;

  • c. welke knel- en aandachtspunten zijn in de toepassingspraktijk van de wet te onderkennen.

  Bijzondere aandacht dient voorts te worden geschonken aan een tweetal aspecten:

  • a. zijn de bevoegdheden van de diensten toereikend en voldoen de waarborgen die zijn gesteld. Daarbij dient tevens acht te worden geslagen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoals op technologisch vlak en op het vlak van cyber;

  • b. voldoet het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Als leden van de commissie worden benoemd:

 • mr. drs. C.W.M. Dessens, voorzitter;

 • luitenant-generaal b.d. M.A. Beuving;

 • prof. dr. mr. E.R. Muller;

 • vice-admiraal b.d. W. Nagtegaal;

 • mr. H.J.I.M. de Rooij;

 • prof. mr. W.M.E. Thomassen;

 • prof. dr. W.J.M. Voermans.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De voorzitter ontvangt voor de duur van het onderzoek een vaste vergoeding, gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 30% en salarisschaal 19.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie kan ter ondersteuning van haar onderzoek externe deskundigen inschakelen.

 • 2 De inschakeling van externe deskundigen blijft beperkt tot werkzaamheden, waarbij de kennisneming van staatsgeheim gerubriceerde informatie is uitgesloten.

 • 3 Ten behoeve van de inschakeling van externe deskundigen wordt een budget beschikbaar gesteld. De kosten van de inschakeling van externe deskundigen behoeft de goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De commissie brengt in september 2013 aan ons een rapport uit.

 • 2 Het rapport bevat in ieder geval:

  • a. de uitwerking van de onderzoeksvragen;

  • b. de verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethoden en de gebruikte informatie;

  • c. de beschrijving en analyse van de bevindingen van het onderzoek;

  • d. de conclusies die uit het onderzoek worden getrokken;

  • e. eventuele (gemotiveerde) voorstellen voor wetswijzigingen.

 • 3 Na het uitbrengen van het rapport is de commissie opgeheven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na de beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Bescheiden die zijn verkregen van een andere instantie dan de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden, onder aantekening van welke bescheiden het betreft, geretourneerd aan die instantie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk.

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

Terug naar begin van de pagina