Besluit continue screening kinderopvang

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-03-2017.]
Geldend van 01-03-2013 t/m heden

Besluit van 7 februari 2013 tot wijziging van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, het Besluit SUWI en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de invoering van continue screening in de kinderopvang (Besluit continue screening kinderopvang)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. KO/B/2012/16341, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 1.47a, tweede lid, en 2.4a van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de artikelen 2, tweede lid, 9, eerste lid en 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 december 2012, No. W12.12.0452/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 februari 2013, nr. KO/B/2013/508, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 februari 2013

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de negentiende februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina