Regeling vaststelling subsidieplafonds (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Geldend van 19-02-2013 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 februari 2013, nr. MinBuZa-2013.8076, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

  • 1 Als perioden in 2013, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde besluiten en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina