Besluit inzake volginnovatie 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2015.]
Geldend van 13-02-2013 t/m heden

Besluit inzake volginnovatie 2012

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voorzover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012:

 • 1.3 -Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

 • 2.1 -Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

 • 2.2 -Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

 • 2.3 -Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

 • 2.4 -Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

 • 2.5 -Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

 • 3.1-Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

 • 3.6 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

 • 3.8 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten)

 • 3.29 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve zeescheepsbouw)

 • 3.30 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s)

 • 5.10 -Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten)

 • 5.14-Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

 • 5.15-Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 2, tweede lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012:

 • 4 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

 • 5 -Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

 • 6 -Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

Gelet op de artikelen 8, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/ penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/ penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/ Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van deze beslissing gepubliceerd op website www.agentschapnl.nl en op de website www.volginnovatie.nl . Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 januari 2013

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

Chr.P. Buijink,

secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina