Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Verispect B.V. 2013

[Regeling vervallen per 21-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 20-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 februari 2013, nr. BOACAT2013/008, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Verispect B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Verispect B.V. van 17 december 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 21-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van

 • a) toezichtsmedewerker Metrologiewet

 • b) toezichtsmedewerker Waarborgwet

in dienst van Verispect B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-01-2016]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid en tweede lid genoemde domeinen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 55 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 21-01-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 21-01-2016]

 • 1 De directeur van Verispect B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 21-01-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Verispect B.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Verispect B.V. 2008 van 13 februari 2008, nr. 5530789/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 21-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 februari 2013 en vervalt op 22 februari 2018.

Artikel 9

[Vervallen per 21-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Verispect B.V. 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina