Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2015.]
Geldend van 20-02-2014 t/m heden

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2013

Het College voor zorgverzekeringen,

gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5 van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013,

heeft in zijn vergadering van 21 januari 2013 besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

Artikel 2

 • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde voorschotregeling, kan het CVZ de bevoorschottingstermijnen waar nodig aanpassen.

§ 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2013

Artikel 3

 • 1 Het college verdeelt in het jaar 2013 een bedrag van 162,406 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de verbindingskantoren.

 • 2 Het college stelt in januari 2013 voor ieder verbindingskantoor een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 4

Het college verdeelt het in artikel 3, eerste lid, genoemde totaalbedrag als volgt:

 • a. een bedrag van 23,456 miljoen euro op basis van een bedrag van € 188,62 per budgethouder en 124.357 budgethouders op 30 juni 2013;

 • b. 250,00 euro per nieuwe budgethouder per verbindingskantoor op basis van het aantal nieuwe budgethouders ultimo 2013;

 • c. een bedrag van 5,167 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;

 • d. een bedrag van 1,879 miljoen euro voor vier verbindingskantoren die in 2013 geen deel uitmaken van een concern;

 • e. een bedrag van 0,564 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verricht voor doventolkvoorzieningen;

 • f. een bedrag van 0,274 miljoen euro voor een verbindingskantoor dat het mogelijk maakt zelfstandige zorgondernemers (zzp’ers) te contracteren;

 • g. een bedrag van 0,278 miljoen euro voor de zorgkantoren die meewerken aan de Pilot trekkingsrechten PGB op basis van het aantal budgethouders per verbindingskantoor.

Artikel 5

Het college verdeelt het na toepassing van artikel 4 resterende bedrag als volgt:

 • a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;

 • b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2012 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het college de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 6

 • 1 De resultaten van de berekeningen volgens de artikelen 4 en 5 herrekent het college per regio.

 • 2 Ter verkrijging van het voorlopige beheerskostenbudget AWBZ per verbindingskantoor sommeert het college het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.

 • 3 Het college rondt het voorlopige beheerskostenbudget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.

§ 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2013

Artikel 7

 • 1 Uiterlijk in 2016 stelt het college het beheerskostenbudget AWBZ 2013 met toepassing van de artikelen 4 tot en met 6 definitief vast met inachtneming van de beoordeling en correcties van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het college doet dit op basis van:

  • a. de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2013, waarbij inwoners die op die datum vijfenzestig jaar of ouder zijn, dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners baseert het college zich op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek;

  • b. de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2013;

  • c. de werkelijke aantallen nieuwe budgethouders per 31 december 2013.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013 van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3 Het college brengt op het definitief vastgestelde beheerskostenbudget de door het college uitgekeerde voorschotten voor het jaar 2013 in mindering en vordert het saldo in dan wel betaalt het saldo uit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Moerkamp

Terug naar begin van de pagina