Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2013

Geldend van 11-01-2013 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende vaststelling bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie sportdetailhandel;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

midden- en kleinbedrijf

:

ondernemingen met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend met een maximum van 15 verkoopplaatsen en 100 medewerkers;

b.

een onderneming

:

een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

c.

de ondernemer

:

degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

d.

sportdetailhandel

:

het aan particulieren verkopen van sportartikelen en sportkleding;

e.

ambulante handel

:

markthandel, straathandel en handel te water;

f.

verkoopplaats

:

iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

g.

bestemmingsheffing

:

de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

h.

de voorzitter

:

de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend, en

  • b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin de sportdetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;

  • b. een onderneming drijven waarin uitsluitend de detailhandel in kampeerartikelen, wapensport, sportschoenen, detailhandel in boten en vaartuigen, hengelsportartikelen of sportprijzen wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de sportdetailhandel door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 75,- per onderneming; en

  • b. een filiaalheffing van € 50,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

Den Haag, 31 oktober 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a.i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina