Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2013

Geldend van 11-01-2013 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel bloemen en planten;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • c. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:

  • - al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;

  • - meewerkende ondernemer;

  • - meewerkend gezinslid van de ondernemer;

 • d. detailhandel in bloemen en planten: het verkopen van bloemen en planten aan particulieren;

 • e. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • f. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • g. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in bloemen en planten wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing

Artikel 3

 • 1 Aan degenen die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de activiteiten van de Commissie voor de detailhandel in bloemen en planten. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in bloemen en planten door middel van professionalisering van de bedrijfsvoering.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:

  • a. een heffing per onderneming;

  • b. een heffing op basis van het aantal verkoopplaatsen waarin de detailhandel in bloemen en planten wordt uitgeoefend;

 • 3 De heffing per onderneming bedraagt € 25,50;

 • 4 De heffing op basis van het aantal verkoopplaatsen bedraagt € 25,50 voor iedere tweede en volgende verkoopplaats met een maximum van € 102;

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onder b, is de ondernemer die uitsluitend de ambulante handel uitoefent vrijgesteld van de heffing op basis van het aantal verkoopplaatsen.

Den Haag, 31 oktober 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a.i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina