Verordening bestuurlijke taken SER

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 december 2012 tot delegatie van diverse bestuurlijke bevoegdheden en instelling van de Bestuurskamer en de Toezichtkamer, alsmede regelen betreffende de taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies (Verordening bestuurlijke taken SER)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 19, 35, 37, 42 en 44 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 2

De taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet op de ondernemingsraden zijn toegekend aan de Raad worden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regelen bij verordening, gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur wordt belast met de voorbereiding van door de Raad uit te brengen adviezen die de taken van de Raad als bestuursorgaan betreffen.

Artikel 5

De taken en bevoegdheden die op grond van artikel LIII van de Wet opheffing bedrijfslichamen en de artikelen 126, zevende lid en 134, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zoals die luidden onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet opheffing bedrijfslichamen, zijn toegekend aan de Raad worden gedelegeerd aan de voorzitter van de Raad.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuurlijke taken SER.

Deze verordening zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2012

W. Draijer

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina