Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2013

Geldend van 11-01-2013 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in aardappelen, groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel AGF 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie AGF-Detailhandel;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • c. detailhandel in AGF: het verkopen van aardappelen, groenten en fruit aan particulieren;

 • d. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • e. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

 • f. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • g. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van activiteiten op het terrein van imagobevordering van de groenteman, kwaliteitsbevordering en professionalisering bedrijfsvoering. Met deze activiteiten wordt een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel AGF beoogd.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 121,50 per onderneming;

  • b. en een (filiaal)heffing van € 49 voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

 • 3 Het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op ondernemers die de detailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen.

 • 4 De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 562,50 voor ten hoogste 10 verkoopplaatsen.

Den Haag, 31 oktober 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a.i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina