Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2013

Geldend van 11-01-2013 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing ambulante handel voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie Markt-, Straat- en Rivierhandel;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin de ambulante handel wordt uitgeoefend.

  • 2 Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin de ambulante handel uitsluitend in de vorm van handel te water wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de ambulante handel door middel van professionalisering van de werkenden en ondernemingen in de sector.

  • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit een basisheffing van € 67,- per onderneming.

Artikel 4

  • 1 De heffing wordt op nihil bepaald indien de ondernemer de uitoefening van zijn bedrijf vóór 1 april 2013 heeft gestaakt.

  • 2 De heffing bedraagt 50% van de volgens deze verordening berekende heffing indien een ondernemer op of na 1 april 2013 met de uitoefening van het bedrijf is gestart.

  • 3 Het eerste lid worden slechts toegepast indien de ondernemer uiterlijk twee maanden na staking van de uitoefening van het bedrijf het hoofdbedrijfschap daarvan in kennis stelt.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 5

  • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is artikel 6, eerste lid, van de Heffingsverordening HBD 2013 niet van overeenkomstige toepassing indien de ondernemer, die met de uitoefening van zijn bedrijf op of na 1 oktober 2013 is gestart, een bewijs van registratie wenst te ontvangen. De heffing bedraagt in dat geval 50% van de volgens deze verordening berekende heffing. Het bewijs van registratie wordt zo spoedig mogelijk na betaling van deze heffing ter beschikking gesteld.

Artikel 6

Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, het toepassen van georganiseerdenaftrek als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, alsmede besluiten voortvloeiend uit artikel 5 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing ambulante handel 2013.

Den Haag, 31 oktober 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a.i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina