Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente [...] Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2013

[Regeling vervallen per 04-02-2014.]
Geldend van 04-02-2013 t/m 03-02-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2013, nr. BOACAT2013/001, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Beheer en Handhaving van Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam van 31 december 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2014]

De personen, werkzaam in de functie van:

 • a) handhaver

 • b) senior handhaver

in dienst van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2014]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid en tweede lid genoemde domeinen.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 23 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 12 personen in het domein I Openbare Ruimte en 11 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en een wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 04-02-2014]

 • 1 De manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2014]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2012 van 30 januari 2012, nr. 5723822/Justis/12, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 04-02-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2013 en vervalt op 4 februari 2014.

Artikel 11

[Vervallen per 04-02-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina