Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-01-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 18 december 2012 houdende aanwijzing van een databank voor de registratie van antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 voor varkenshouders die niet deelnemen aan een erkend privaat kwaliteitssysteem (Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, namens het bestuur;

Gelet op artikel 2, eerste en vijfde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 voor varkenshouders die niet deelnemen aan een erkend privaat kwaliteitssysteem wordt aangewezen:

InfoVarken, als beheerd door CoMore Bedrijfsdiensten B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012.

  • 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 18 december 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

Terug naar begin van de pagina