Besluit verlening ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, Geneesmiddelenwet aan het RIVM

[Regeling vervallen per 20-02-2014.]
Geldend van 31-01-2013 t/m 19-02-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2013, PG/CI- 3150017, houdende verlening van een ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet aan het RIVM

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 40, derde lid, onder g, van de Geneesmiddelenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-02-2014]

Aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM, wordt voor onbepaalde tijd ontheffing verleend van het verbod om zonder handelsvergunning de volgende geneesmiddelen in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied te brengen:

  • Pruisisch Blauw;

  • Ca-DTPA;

  • Zn-DTPA.

Artikel 2

[Vervallen per 20-02-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina