Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties

Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-02-2013 t/m heden

Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende instelling van het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties)

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten,

Overwegende, dat de landen vorm wensen te geven aan een ambtelijk overleg tussen de landen over wetgevingsaangelegenheden;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

Komen het volgende overeen:

Artikel 1

Er is een Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (AWOK), waarin Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten periodiek beraadslagen over de aanpak en inhoud van wetgevingsaangelegenheden.

Artikel 2

Tot de onderwerpen waarover ingevolge artikel 1 wordt overlegd, behoren in ieder geval:

Artikel 3

 • 1 De vergadering van het AWOK vindt ten minste tweemaal per jaar plaats, waarvan ten minste eenmaal beurtelings in een der landen.

 • 2 Alle kosten verbonden aan de vergadering van het AWOK in een der landen komen ten laste van het land waar de vergadering plaatsvindt.

 • 3 De vergoeding voor de reis- en verblijfkosten van een lid voor deelname aan de vergadering van het AWOK in een der landen komt ten laste van het land dat het lid heeft aangewezen.

Artikel 4

 • 1 Aan een vergadering van het AWOK in een der landen neemt van elk land een delegatie deel, waarbij elk land een secretaris aanwijst.

 • 2 Als voorzitter van een vergadering van het AWOK treedt op een lid uit het land waar de vergadering plaatsvindt. Indien de vergadering plaatsvindt op een andere wijze dan middels vergadering in een der landen, wordt tevoren een voorzitter aangewezen.

 • 3 De voorzitter kan deskundigen uitnodigen om aan de vergadering van het AWOK deel te nemen.

Artikel 5

 • 1 Het AWOK stelt jaarlijks uiterlijk op 1 december een werkplan vast voor de werkzaamheden in het daarop volgende jaar.

 • 2 Het werkplan wordt ter kennisneming aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, de Minister van Justitie en Onderwijs van Aruba, de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van Curaçao en de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van Sint Maarten.

Artikel 6

Het AWOK kan subcommissies instellen voor specifieke onderwerpen. Elke vergadering bespreekt het AWOK de werkzaamheden en de resultaten van de subcommissies.

Artikel 7

 • 1 Na afloop van elke vergadering stellen de secretarissen een besluitenlijst op.

 • 2 De besluitenlijst wordt ter kennisneming aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, de Minister van Justitie en Onderwijs van Aruba, de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van Curaçao en de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van Sint Maarten.

Artikel 8

 • 1 Vijf jaar na inwerkingtreding van deze onderlinge regeling wordt gezamenlijk een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk opgesteld door Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 • 2 Het verslag wordt ter kennisneming aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, de Minister van Justitie en Onderwijs van Aruba, de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van Curaçao en de de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van Sint Maarten.

Artikel 9

Deze onderlinge regeling kan in overeenstemming tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden gewijzigd of beëindigd.

Artikel 11

Deze onderlinge regeling wordt aangehaald als: Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties.

Deze onderlinge regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

Voor Nederland:
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Voor Aruba:
De

Minister

van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

Voor Curaçao:
De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

D. Hodge

Voor Sint Maarten:
De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

S.A. Wescot-Williams

Naar boven