Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2013

Geldend van 05-01-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het schoorsteenvegersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie schoorsteenvegersbedrijf

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het schoorsteenvegersbedrijf wordt uitgeoefend.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is deze verordening niet van toepassing op:

  • a. de ondernemer die ten aanzien van de bij hem in dienst zijnde werknemers een verplichte bijdrage betaalt aan enig opleidingsfonds;

  • b. de ondernemer die in zijn onderneming zowel het schoorsteenvegersbedrijf als het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf uitoefent, en met de uitoefening van het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf een hogere omzet behaalt dan met de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrijf.

§ 2. De heffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het schoorsteenvegersbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van activiteiten op het gebied van opleiding, kwaliteit, professionalisering en instroombevordering van het schoorsteenvegersbedrijf

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bedraagt voor iedere onderneming waarin het schoorsteenvegersbedrijf wordt uitgeoefend:

  • a. € 60 voor ondernemingen met 0 of 1 werkzame personen;

  • b. € 120 voor ondernemingen met 2 tot en met 5 werkzame personen;

  • c. € 180 voor ondernemingen met meer dan 5 werkzame personen.

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 4

 • 1 Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.

 • 2 De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 5

Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.

Den Haag, 7 november 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina