Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2013

Geldend van 05-01-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de ondernemers die het optiekbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing optiekbedrijf 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie optiekbedrijf;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het optiekbedrijf wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het optiekbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van projecten op het gebied van vakbekwaamheid.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bedraagt voor iedere onderneming waarin het optiekbedrijf wordt uitgeoefend:

  • a. € 125,- voor ondernemingen met 0 of 1 werkzame personen;

  • b. € 250,- voor ondernemingen met 2 tot 5 werkzame personen;

  • c. € 375,- voor ondernemingen met 5 tot 10 werkzame personen;

  • d. € 500,- voor ondernemingen met 10 tot 75 werkzame personen.

 • 3 Niet heffingplichtig is de ondernemer die uitsluitend naar buiten treedt onder een collectieve handelsnaam van een samenwerkingsformule die meer dan 15 aangesloten vestigingen heeft.

 • 4 Niet heffingplichtig is de ondernemer die uitsluitend ten behoeve van andere ondernemers brillen assembleert.

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 4

 • 1 Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het optiekbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.

 • 2 De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 5

Vermindering als bedoeld in artikel 4 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.

Den Haag, 7 november 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina