Verordening Financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2013

Geldend van 14-12-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 13 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van onderwijs voor de aanvoersector voor het jaar 2013 (Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2013)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden, de Onderwijscommissie, de Garnalenadviescommissie en de Mosseladviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. Instellingsbesluit Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b. productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c. bestuur

  :

  het bestuur van het Productschap;

  d. voorzitter

  :

  de voorzitter van het Productschap;

  e. secretaris

  :

  de secretaris van het Productschap;

  f. Commissie aanvoeraangelegenheden

  :

  de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de aanvoer;

  g. ondernemer

  :

  degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  h. vis

  :

  vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, mosselen en oesters en alle door uitoefening van de binnenvisserij - niet zijnde de IJsselmeervisserij -, in de zin van artikel 1, vierde lid onder d, van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis;

  i. garnalen

  :

  garnalen van de soort Crangon crangon;

  j. mosselen

  :

  schelpdieren uit het geslacht Mytilus of uit het geslacht Perna;

  k. platte oesters

  :

  schelpdieren uit het geslacht Ostrea;

  l. creuses

  :

  schelpdieren uit het geslacht Crassostrea;

  m. oesters

  :

  platte oesters en creuses;

  n. aanvoeren

  :

  het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis of mosselen of garnalen;

  o. aanvoerder

  :

  de ondernemer, die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze vis of mosselen of garnalen aanvoert;

  p. trawler

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles 60 meter of meer bedraagt of een vaartuig met een brutotonnage van meer dan 1.200 BT waarmee de pelagische visserij wordt uitgeoefend, waarbij de gevangen vis en visproducten aan boord worden ingevroren;

  q. kotter

  :

  vaartuig waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt;

  r. afslag

  :

  een veiling van vis of mosselen;

  s. fonds voor de aanvoersector

  :

  het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007;

  t. ton

  :

  een inhoudsmaat van 1/7 m3.

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

 • 3 Indien een vaartuig mosselen, niet zijnde ingevoerde mosselen, op een verwaterplaats stort voordat het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van de mosselen, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gestort op een verwaterplaats.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

 • 1 Een aanvoerder is aan het productschap ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderwijsprojecten een heffing verschuldigd van 0,01 promille van de waarde van de door hem aangevoerde vis.

 • 2 Een aanvoerder is aan het productschap ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderwijsprojecten een heffing verschuldigd van € 0,02 per elke door de aanvoerder aangevoerde ton mosselen.

 • 3 De waarde van de aangevoerde vis wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3.

 • 4 Een aanvoerder is aan het productschap ten behoeve van het fonds voor de aanvoersector ter financiering van onderwijsprojecten een heffing verschuldigd van € 0,00 per kilogram aangevoerde garnalen die onder de controleplicht vallen voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling.

 • 5 Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

 • 1 Indien de aangevoerde vis door tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarde verstaan, de bruto besomming van de aangevoerde vis op de afslag.

 • 2 Indien de door een kotter aangevoerde vis zonder tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarde verstaan, de door de koper van de aangevoerde vis betaalde koopsom.

 • 3 Indien de door een trawler aangevoerde vis zonder tussenkomst van een afslag wordt verhandeld, wordt onder de in artikel 2, eerste lid, bedoelde waarde verstaan, 70% van de door de koper van de aangevoerde vis betaalde koopsom.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2013.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Financiering onderwijsprojecten aanvoersector 2013.

Rijswijk, 13 november 2012

A. Bruggeman

voorzitter

H. Horsman

secretaris

Terug naar begin van de pagina