Verordening PT Plantgezondheidsfonds 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-12-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 13 november 2012, houdende instelling van een Plantgezondheidsfonds (Verordening PT Plantgezondheidsfonds 2012).

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 25 oktober 2012;

de Commissie bloemkwekerijproducten d.d. 25 oktober 2012;

de Comnmissie boomkwekerijproducten d.d. 25 oktober 2012 en

de Commissie groenten en fruit d.d. 23 oktober 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Tuinbbouw;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen Plantgezondheidsfonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddellen bijeen te brengen ter medefinanciering van door het bedrijfsleven te nemen maatregelen ter uitroeiing van fytosanitaire risico's en ter compensatie van de schade aan ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld als gevolg van het uitbreken van schadelijke plantenziekten en plagen.

 • 2 Het fonds bevat de volgende afzonderlijke rekeningen en deelrekeningen:

  • a. rekening I - boomkwekerijsector;

  • b. rekening II - groenten en fruit, met deelrekeningen voor glasgroenten, voorvollegrondsgroenten, voor fruit en voor handel;

  • c. rekening III - bloemkwekerij, met deelrekeningen voor teelt en voor handel;

  • d. rekening IV - bloembollensector, de geledingen teelt.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengsten van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

 • 4 Eventuele renteopbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie en beheerskosten toegepast.

 • 5 Eventuele gelden die door de Europese Unie, de Rijksoverheid of anderen beschikbaar gesteld worden ter verwezenlijking van in het eerste lid bepaalde doel wordt aan het fonds toegevoegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur beheert het fonds.

 • 2 De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

 • 3 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

 • 4 Het bestuur gaat niet over tot bestemming van de middelen als bedoeld in het tweede lid respectievelijk besluit niet tot het stellen van nadere regels als bedoeld in het derde lid, dan nadat de Commissie bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, de Commissie bloemkwekerijproducten, de Commissie boomkwekerijproducten respectievelijk de Commissie groenten en fruit dienaangaande advies heeft uitgebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT Plantgezondheidsfonds 2012.

 • 2 De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 november 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina