Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 28-07-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de legsector voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2013)

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00533 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00119 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,02517 per eendagskuiken in geval van opfok grootmoederdieren,

  • b. € 0,01985 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren,

  • c. € 0,00635 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2013 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven € 0,01765 per kuiken.

3. Grootmoederdieren en moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden moederdieren voor legrassen kippen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,60596 per grootmoederdier,

  • b. € 0,1557 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:

  • a. zodra het grootmoederdier of moederdier is geplaatst, of

  • b. zodra het grootmoederdier of moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2013 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,07162 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Legkippen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,0495 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van een legkip éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra de legkip is geplaatst, of

  • b. zodra de legkip de leeftijd van 18 weken heeft bereikt.

5. Eieren

Artikel 8

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,000004 per ei.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of

  • b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij net productschap, of

  • c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

Artikel 8a

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,00001 52 per ei.

 • 2 De heffing, als bedoeld in het eerste lid is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij zijn ontvangen van een verzamelaar.

6. Eiproducten

Artikel 9

 • 1 De eiproductenfabrikant is over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0001 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

7. Overige bepalingen

Artikel 10

De bestemmingsheffingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, zijn bestemd voor de fondsen overeenkomstig de nadere verdeling zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 12

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

8. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Iegsector (PPE) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 1 november 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2013

LEGSECTOR

grondslag heffing

heffingseenheid

heffingstarief

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

       

O&O / Kwaliteit

afzetbevordering

Mg bestrijding

gezondheidszorg

artikel

   

2, lid 2, a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvee

per stuk

0,00533

0,00033

   

0,005

2, lid 2, b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00119

0,00009

   

0,0011

3, lid 2, a

plaatsen eendagskuikens opfok grootmoederdieren

per stuk

0,02517

0,00017

   

0,025

3, lid 2, b

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01985

0,00185

   

0,018

3, lid 2, c

plaatsen eendagskuikens opfok gebruikspluimvee

per stuk

0,00635

0,00095

   

0,0054

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01765

   

0,01765

 

5, lid 2, a

houden grootmoederdieren

per stuk

0,60596

0,00596

   

0,6

5, lid 2, b

houden moederdieren

per stuk

0,1557

0,0117

   

0,144

6, lid 2

houden moederdieren

per stuk

0,07162

   

0,07162

 

7, lid 1

houden legkippen

per stuk

0,0495

0,013

0,02

 

0,0165

8, lid 1

afgeleverde gesorteerde eieren

per stuk

0,000004

 

0,000004

   

8A, lid 1

van legpluimveehouder ontvangen eieren

per stuk

0,0000152

0,0000152

     

9, lid 1

tot eiproduct verwerkte eieren

per kg eieren

0,0001

0,0001

     
Terug naar begin van de pagina