Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende categorieën van accountantspraktijken en accountantsafdelingen onderscheiden:

  Categorie

  Definitie

  I.

  De accountantDe accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van ten hoogste € 450.000,– per jaar en welke geen assuranceopdrachten verricht; of

  de accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden en welke geen assuranceopdrachten verricht.

  II.

  De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van meer dan € 450.000,– per jaar en welke geen assuranceopdrachten verricht.

  III.

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden en welke één of meer assuranceopdrachten verricht.

  IV.

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden en welke geen assuranceopdrachten verricht.

  V

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden en welke één of meer assuranceopdrachten verricht.

  VI.

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten hoogste negen accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste negen accountants zijn verbonden.

  VII

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants zijn verbonden.

  VII

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants zijn verbonden.

  IX

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar meer dan tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan meer dan tweehonderd accountants zijn verbonden.

 • 2 Het bestuur stelt voor de toepassing van deze verordening vast, tot welke categorie, bedoeld in het vorige lid, een accountantspraktijk of een accountantsafdeling behoort.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als omzet de omzet in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de accountantspraktijk voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

 • 4 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als peildatum voor de vaststelling van het aantal accountants dat werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk of een accountantsafdeling 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de accountantspraktijk of de accountantsafdeling voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

Hoofdstuk 2. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, brengt het bestuur jaarlijks een tarief per accountant in rekening aan de accountantspraktijk waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden, of aan de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk welke is getoetst, of de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort welke is getoetst.

 • 4 Ter bepaling van de hoogte van het bedrag, bedoeld in het derde lid, wordt per categorie van getoetste accountantspraktijk of accountantsafdeling een tarief in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3. Toerekening kosten voor eenmalige handelingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Het tarief, bedoeld artikel 25, eerste lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA bedraagt:

 • a. bij een eerste vrijstellingsverzoek € 200,–;

 • b. bij een tweede of volgend vrijstellingsverzoek € 500,–.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Met de koepelorganisatie maakt het bestuur afspraken over de aan een onderzoek in verband met een aanvraag tot accreditatie te besteden uren.

 • 2 De uren bedoeld in het eerste lid, welke een toetser aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, worden de uren welke een toetser besteedt aan een thematisch onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een thematisch onderzoek in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zesde lid, worden de uren welke zijn besteed aan een nader onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, achtste lid, worden de uren welke zijn besteed aan een onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–

Hoofdstuk 4. Toerekening kosten voor doorlopende kwaliteitsbeoordelingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zevende lid, worden de uren welke zijn besteed aan een periodiek bezoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 160,–.

Hoofdstuk 5. Toerekening kosten voor toetsingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De tarieven bedoeld in artikel 3, vierde lid, luiden als volgt:

  Categorie

  Tarief

   

  toetsing

  hertoetsing

  I

  € 1.600,–

  € 3.100,–

  II

  € 2.450,–

  € 4.050,–

  III

  € 2.450,–

  € 4.050,–

  IV

  € 2.950,–

  € 4.750,–

  V

  € 3.950,–

  € 6.350,–

  VI

  € 5.600,–

  € 8.800,–

  VII

  € 28.800,–

  € 43.800,–

  VIII

  € 48.000,–

  € 73.000,–

  IX

  € 76.800,–

  € 116.800,–

 • 2 In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 1.280,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.

Hoofdstuk 6. Vergoeding werkzaamheden toetsers

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Per toetsing of hertoetsing, wordt aan toetsers de volgende vergoeding toegekend:

  Categorie

  Vergoeding

   

  toetser

  toetser optredend als teamleider

  I

  € 1.600,–

  II

  € 960,–

  € 1.280,–

  III

  € 960,–

  € 1.280,–

  IV

  € 960,–

  € 1.600,–

  V

  € 960,–

  € 2.560,–

  VI

  € 1.680,–

  € 2.880,–

 • 2 Voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke wordt ingedeeld in categorie VII, VIII of IX of de uitvoering van een thematisch onderzoek, worden de uren welke een toetser daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 120,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 160,–.

 • 3 In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, derde kolom, verhoogd met € 1.280,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2014]

De uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een nader onderzoek, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, een onderzoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Raad voor Toezicht, of een periodiek bezoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing NOvAA, worden aan hem vergoed tegen een tarief van € 160,–.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Toetsers en toetsers optredend als teamleider die voor een toetsing, een hertoetsing, thematisch onderzoek of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 2, zevende lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met een toetsing, een hertoetsing of een thematisch onderzoek.

 • 3 Toetsers of toetsers optredend als teamleider verzoeken om toepassing van het vorige lid en overleggen daarbij bewijsstukken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2014]

De in deze verordening genoemde tarieven gelden exclusief omzetbelasting.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.

Terug naar begin van de pagina