Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst

Geldend van 29-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 januari 2013, kenmerk 224555, houdende verlening van mandaat inzake benoeming van gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst (mandaatregeling Raad voor de Rechtspraak gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Raad voor de rechtspraak is bevoegd om namens de Minister van Veiligheid en Justitie de volgende hem toekomende bevoegdheden uit te oefenen:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 januari 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina