Tariefbeschikking verloskunde

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Tariefbeschikking verloskunde

De Nederlandse Zorgautoriteit

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregel:

Verloskunde (BR/CU-7077)

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro’s):

zoals omschreven in de bij de tariefbeschikking TB/CU-7058-02 gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking TB/CU-7026-02 van 12 september 2012 beperkt tot en met 31 december 2012. De eerder afgegeven tariefbeschikking TB/CU-7058-01 wordt hiermee ingetrokken.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

Berkelmans

waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

Bijlage 1. bij Tariefbeschikking tarievenlijst verloskunde

TB/CU-7058-02 van 9 januari 2013

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties met ingang van 1 januari 2013

 • A. Volledige verloskundige zorg

  Omschrijving

  Tarief

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 1.186,65

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 1.459,58

  – RZA verzekerden in de centrale opvang

  € 1.459,58

 • B. Deelprestaties verloskundige zorg

  Omschrijving

  Tarief

  • volledige prenatale zorg

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 440,99

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 542,42

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 542,42

  • volledige natale zorg

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 479,35

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 589,60

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 589,60

  • volledige postnatale zorg

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 266,31

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 327,56

  – RZA-Verzekerden in de centrale opvang

  € 327,56

 • C. Deelprestaties prenatale zorg bij spontane abortus of verwijzing van de cliënt/patiënt naar de tweede lijn

  Omschrijving

  Tarief

  • prenatale zorg van 0 tot en met 14 weken

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 151,96

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 186,91

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 186,91

  • prenatale zorg van 15 tot en met 29 weken

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 226,40

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 278,48

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 278,48

  • prenatale zorg na 29 weken doch vóór de bevalling

   

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken

  € 506,68

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 623,22

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 623,22

 • D. Deelprestaties prenatale zorg in geval van overgaan van de cliënt/patiënt van een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) indien de overdracht plaatsvindt tijdens de zwangerschap:

   

  eerste zorgaanbieder

  tweede zorgaanbieder

  • in de periode van 0 tot en met 14 weken

     

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstanden

  € 77,51

  € 437,93

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 95,33

  € 538,65

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 95,33

  € 538,65

  • in de periode van 15 tot en met 29 weken

     

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstanden

  € 226,40

  € 289,03

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 278,48

  € 355,51

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 278,48

  € 355,51

  • in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling

     

  – Verzekerden niet woonachtig in achterstanden

  € 318,37

  € 197,07

  – Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *

  € 391,59

  € 242,39

  – RZA-verzekerden in de centrale opvang

  € 391,59

  € 242,39

 • Algemene termijnen echo

  € 40,15

  Het maximum abonnementstarief voor een algemene termijnen echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één of meerdere echo's en inclusief eventuele niet-geïndiceerde echo's) kan per zwangerschap maar éénmaal in rekening worden gebracht. Het echoscopisch onderzoek wordt persoonlijk gedaan door een zorgaanbieder, ingeschreven in een door de KNOV en ZN aangewezen register.

 • Specifieke diagnose echo

  € 33,46

  Het maximum verrichtingentarief voor een specifieke diagnose echo kan per zwangerschap alleen voor de volgende diagnoses in rekening worden gebracht:

  • groeistagnatie

  • bloedverlies

  • uitwendige versie bij stuitligging

  • ligging

  • placentacontrole

  De indicatie voor de specifieke diagnose echo moet worden aangetekend op de medische kaart. De specifieke diagnose echo wordt gedaan door een zorgaanbieder, ingeschreven in een door de KNOV en ZN aangewezen register.

 • Uitwendige versie bij stuitligging

  € 81,35

  Het maximumtarief voor een uitwendige versie bij stuitligging kan alleen in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder die is opgenomen in een specifiek door de KNOV en ZN aangewezen versieregister en daarmee voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen (opleiding én minimum aantal versies). Uitgangspunten voor een uitwendige versie bij stuitligging zijn:

  • eenduidige en sluitende afspraken met de tweede lijn over verwijzing en consultatie bij eventuele complicaties en directe verwijzing naar de tweede lijn bij complicaties;

  • informed consent (in overleg met de patiënt);

  • registratie van de uitgevoerde versies en de resultaten daarvan.

 • G. Prenatale screening

  • counseling

  € 40,33

  • NT-meting

   

  – bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

  € 156,26

  – bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

  € 95,85

  • Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

   

  – bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

  € 155,42

  – bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

  € 137,52

  Declaratie van de prestaties counseling of NT-meting of SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.

 • H. Aanvullende bepalingen

  • 1) Alle tarieven zijn inbegrepen de kosten van alle geneesmiddelen die de verloskundige op medische indicatie mag toedienen.

  • 2) De prestaties en tarieven voor verzekerden woonachtig in achterstandswijken (onder paragraaf A, B, C en D weergegeven met *), betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze tariefbeschikking.

  • 3) Bovenop de maximumtarieven voor de verschillende (deel)prestaties verloskundige zorg zoals beschreven onder paragraaf A, B, C en D, kan een toeslag overeengekomen worden van maximaal 40% van de vermelde tarieven, indien sprake is van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn als gevolg van structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn. Deze toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • De toeslag op de reguliere tarieven dient ter dekking van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn, die veroorzaakt worden door een structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn.

   • De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien voor een aanzienlijk deel van de populatie van de betreffende verloskundige praktijk de structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn geldt.

   • De aanvullende maatregelen en/of werkzaamheden zijn erop gericht om de verloskundige activiteiten zo lang mogelijk vanuit de eerste lijn uit te voeren, daar waar het alternatief enkel vroegtijdige overdracht aan de tweede lijn is.

   • De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien de zorgverlener met de zorgverzekeraar van de cliënt hiertoe een overeenkomst heeft. In deze overeenkomst worden zowel de aanvullende eerstelijns verloskundige maatregelen en/of werkzaamheden als de hoogte van de in rekening te brengen toeslag vastgelegd.

  • 4) Naast het maximumtarief voor de verschillende (deel)prestaties verloskundige zorg kan tevens een module “geboortecentrum” in rekening worden gebracht van maximaal € 518,50. Deze module dient ter facilitering van natale en post-natale zorg in een eerstelijns geboortecentrum, waarvan het beheer en exploitatie kan worden uitgevoerd door aanbieders van eerstelijns geboortezorg. Het tarief kan enkel in rekening worden gebracht indien hiertoe tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt een overeenkomst is gesloten, waarin de inhoud van de te leveren zorg en de hoogte van het in rekening te brengen tarief is vastgelegd. Indien het beheer en exploitatie van het eerstelijns geboortecentrum wordt uitgevoerd door zorgaanbieders anders dan eerstelijns verloskundigen, zoals bijvoorbeeld kraamzorginstanties, kan deze module ook per bevalling bovenop de voor deze aanbieders geldende tarieven overeen worden gekomen. Ook in dat geval geldt dat de module enkel gedeclareerd kan worden indien hiertoe expliciet een overeenkomst is gesloten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt, waarin de inhoud van de te leveren zorg en de hoogte van het in rekening te brengen tarief is vastgelegd.

  • 5) Het maximumtarief voor de module “geboortecentrum” zoals vermeld onder H4 kan boven de eerder vermeldde € 518,50 tot maximaal € 759,45 worden overeengekomen onder de aanvullende voorwaarde dat de betrokken zorgverzekeraar en zorgaanbieder in voornoemde overeenkomst inzichtelijk maken dat de overeengekomen zorgverlening leidt tot een aannemelijke besparing op de kosten elders in de zorgketen.

Bijlage 2. bij Tariefbeschikking tarievenlijst verloskunde

TB/CU-7058-02 van 9 januari 2013

De achterstandswijken betreffen de navolgende wijken met postcode.

GEMEENTE

5-POSITIE POSTCODE

AMSTERDAM

1021 B,C,E,G,H,L,N,P,R,T,V

1022 A,B,C,W,X

1024 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X

1027 E

1031 A,B,C,D,E,G,J,T,V,X

1032 A,B,C,E,G,H,J,V,X,Z

1053 D,H,J,K,M,N,P,R

1055 A,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

1056 H,X

1057 A,K,N,P

1058 E

1061 A,B,C,D,E,G,H,J,M,S,T,V,W,X

1062 A,B,C,D,J

1063 A,B,C,E,G,H,J,K,M,N,P,S,T,V,X,Z

1064 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z

1067 A,C,D,E,G,J,K,L,N,P,R,X,Z

1068 C,P,V

1069 A,B,D,G,H,J,K,R,S,X,Z

1073 G,H,J,K,L,N,P,R,S

1074 G,H,J,S,T,V

1091 L,N,P,W,X,Z

1092 G,H,J,K,S,V,X

1093 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,R,S,T,V,W,X,Z

1094 A,B,C,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z

1095 A,B,C,D,E,G,H,J,L,R,S,T,V,W,X,Z

1097 G,H,S,T,V,W,X,Z

AMSTERDAM ZUIDOOST

1102 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

1111 LZ,PD,PE,PG,PH,PJ,PK,PL,RA,RB

1112 C,T,X

ALMERE

1312 A,B

1314 N,R,T,V

ZAANSTAD

1503 A,B,C,E,G,T,V

1504 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N

HOORN

1622 B,N,Z

1628 N

DEN HELDER

1782 A,L,M

1784 C,D,G,K,L

1787 R

ALKMAAR

1813 D,E,J,L

1824 X

HAARLEM

2033 S,T,V,W,X,Z

2035 A,B,C,E,L,R,S,T,V,W,X

LEIDEN

2316 C,E,G,H,K,N,P,R,S,T

ALPHEN A/D RIJN

2402 A,B,C,V,X

'S GRAVENHAGE

2511 B,P,V

2512 A,B,C,D,E,G,J,K,P,R,S,T,X,Z

2515 A,B,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X

2516 E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,W,X,Z

2518 K,L,P,R,

2521 A,B,C,D,E,P,R,S,T,V,Z

2522 A,B,C,E,R

2524 E,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X

2525 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

2526 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X

2531 A,B,C,E,G,H,J,K,N,P,R,S,T,V,X

2532 A,B,C,E,R,S,T,V,X

2533 A,B,C,E,G,H,J,K,L,T,V,X

2541 A,B,C,E,G,H,J,P,R,S,T,V,X

2542 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,T,V,W,X

2543 A,B,C,E,G,R,S,T,V,X

2544 B,G,H,J,K,R,S,T,V,W,X

2545 D,G,H,J,N,P

2562 E,K,L,N,R

2571 A,B,D,E,G,H,N,P,R,S,T,V,W,X

2572 A,B,C,E,G,H,J,N,P,R,S,T,V,W,X

2595 A,D,V,W,X

DELFT

2612 C

2624 B,C,D,E,G,R,S,V,W,X,Z

2625 A,B,C,D,J,R,S,T,V,W,X,Z

CAPELLE A/D IJSSEL

2902 E

2903 T

2905 T,V,X

2906 B,T,V

ROTTERDAM

3014 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X,Z

3015 B,E,X

3021 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3022 A,B,C,D,E,G,H,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z

3023 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,X,Z

3024 A,B,C,E,N,P,R,S,T,V,W,X

3025 A,B,C,E,G,H,N,P,R,S,T,V,X

3026 A,B,C,E,G,H,R,S,T,V,X

3027 A,B,C,E,G,H,J,K,P,R,S,T,V,X

3028 P

3029 C,N

3032 A,B,C,E,G,H,P,R,S,T,V,X

3034 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,W,X,Z

3035 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3036 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3071 B,C,E,G,H,R,S,T

3072 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3073 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,Z

3074 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3075 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3081 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X,Z

3083 A

3084 A,B,C,E,K,L,N,P,R

3085 A,B,C,D,E,G,H,J,K,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3086 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

3088 L

SCHIEDAM

3112 C,H,K,N,Z

3118 A,B,E,K,R,S,T,V,X

3119 A,C,D,E,G,H,M,P,R,S,T

DORDRECHT

3311 M,R,Z

3314 B,H,JH,JK,JL,JN,JP,JR,K,N,R,S

3317 A,B,C,E,G,K,N,P,R,S,T,V,W,X

ZWIJNDRECHT

3328 G,X

3331 T

3332 X

UTRECHT

3523 H,J

3525 A,B,C,E,G,X

3526 B,C,E,G,H,J,R,S,T,V

3527 A,B,C,E,G,H,R,S,T

3551 X

3552 A,B,C,E,G,R,S,V,X

3553 A

3554 E,G,H,J,T

3561 A,B,C,E,P,R,S,T

3562 A,B,C,G,H,M,R

3564 A,B,C,E,P,R

AMERSFOORT

3811 D

3813 B,D,E,H,J,V

3814 A,C,W,X

3815 S

3816 E,H,J

VEENENDAAL

3901 G,H,J,K,L,M,N

BERGEN OP ZOOM

4624 A,B,C,S,V,X

BREDA

4811 L,T

4827 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P

TILBURG

5011 G,J,M,N,P,R

5044 A,B,C,D,E,G,H,J,K,T

5049 B,C,E,G,H,J,K,L,N

'S HERTOGENBOSCH

5215 D

5231 DE,DG,DH,DJ,DK,DL,DM,DN,DP,DR,DS,DT,HR,HS,HT

OSS

5344 B,T,V,X

EINDHOVEN

5626 A,N

5645 B,C,M,N

HELMOND

5701 A,B,X,Z

VENLO

5921 A,B,C,D,T,V,X

ROERMOND

6043 A,B,C,E,G,J,T,V

6044 P,R,S

MAASTRICHT

6214 A,B,D,P,R,S,T,V,X

6216 A,B,V,X

6217 A,B,C,E,G,N,P,V,X

HEERLEN

6412 A,C,G

6413 N,P,R

6414 R

6415 S

6416 S,T,V

6421 N

NIJMEGEN

6537 E,G,H,J,K,L

EDE

6717 D,G

ARNHEM

6813 A,B,C,G

6822 A,B,C,D,G,J,K

6826 A,B,E,G

6828 KB,KL,KS,PL,PM,PN,ZP,ZR,ZS,ZT,ZW,ZX,ZZ

6832 A,B,C,D,E,G,H,J

6834 A,B,C

6843 A,C,D,J

DEVENTER

7413 A,B,D,E,P,R,S,T,V

7415 D,V,X

7417 A,W,X

ENSCHEDE

7513 G

7543 B,C,E,V,W

7544 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,T,V,W,X,Z

7545 C,D,S,T,V

ALMELO

7601 C,V,X

7603 B,C,D

7604 V,X

7605 A,B,C,D,E,X

7606 A,S,T,V,X

7608 J,T,V

ZWOLLE

8021 V,W,X,Z

8022 P

8031 A,D,M,Z

LELYSTAD

8233 A,B,G

LEEUWARDEN

8911 J,K,L

8918 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M

8921 H,J,K

8922 H

8923 A,B,C,D,E,G,H

8924 A,B,C,E,G,H,J

8936 A

8937 A,B

HOOGEZAND-SAPPEMEER

9602 H,P,R,S,T,X

GRONINGEN

9713 P,R,S,T,W

9716 A,B,C,E,G,H,J

9727 AS,AV,AW,AX,AZ

9742 A,N,P,R,S,T,V,X

9743 B,E,G,R,S,T,V,X

Terug naar begin van de pagina