Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-01-2015.]
Geldend van 23-01-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 januari 2013, kenmerk Z- 3146008, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2013 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2013 € 169,283 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 31 december 2012, terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina