Kaderwet subsidies I en M

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen
 2. Besluit RVC's en regionaal zorgbudget
 3. Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk
 4. Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder
 5. Kaderbesluit subsidies I en M
 6. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
 7. Projectstimuleringsregeling Interreg V
 8. Promit-regeling 1998
 9. Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering
 10. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
 11. Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012
 12. Regeling inrichting landelijk gebied
 13. Regeling intrekking en overgangsbepalingen Tijdelijke regeling energiepremies 2003
 14. Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma
 15. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 16. Regeling subsidie zoute veren
 17. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 18. Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM
 19. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening
 20. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007
 21. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2008
 22. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009
 23. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2009/2
 24. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2010
 25. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2011
 26. Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013
 27. Regeling vaststelling verhoogd subsidieplafond ten behoeve van afhandeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen
 28. Regeling verhoging subsidieplafond en uitbreiding subsidiemogelijkheden zware bestelauto’s en mobiele machines binnen de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 29. Saneringsregeling asbestwegen derde fase
 30. Saneringsregeling asbestwegen tweede fase
 31. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 32. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 33. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
 34. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 35. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 36. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
 37. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 38. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 39. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 40. Subsidieregeling openbare inland terminals
 41. Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden
 42. Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006–2010
 43. Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
 44. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 45. Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving
 46. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 47. Subsidieregeling SWOV 2014
 48. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
 49. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
 50. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC
 51. Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 52. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
 53. Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie
 54. Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)
 55. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 56. Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)
 57. Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 58. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 59. Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat in verband met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
 60. Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening (EG) nr. 715/2007 tot typegoedkeuring motorvoertuigen emissies lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)
 61. Wijzigingsregeling Subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatiekaart provincies)
 62. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
 63. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (percentage emissie deeltjes zware voertuigen)
 64. Wijzigingsregeling Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, enz.
 65. Wijzigingsregeling Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu
 66. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Subsidieprogramma milieu & technologie)
 67. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie 2010)
 68. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)
 69. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie)
 70. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)
 71. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging Subsidieprogramma Piek)
 72. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging termijnen en subsidieplafond voor 2007)
 73. Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging verschillende Subsidieprogramma's)
 74. Wijzigingsregeling Subsidieregeling servicepunten milieuwethandhaving (verlenging subsidiemogelijkheid)
 75. Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)
 76. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 77. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 31
 2. Kaderwet subsidies I en M
  Artikelen: 2, 17
 3. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 1a
 4. Waterwet
  Artikelen: 7.22d, 7.23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 11-02-2015 Stb. 2015, 96
Naar boven