Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

Geldend van 20-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 8 januari 2013, nr. 3681777, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder de manager: de algemeen manager van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

  • 1 Aan de manager wordt inzake personeelsaangelegenheden machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures, het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures, het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van beroep en hoger beroep bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep, het vertegenwoordigen van de minister ter zitting, het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15, derde en vierde lid, en artikel 7:10, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 Het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep geschiedt uitsluitend na een daartoe strekkende opdracht.

  • 4 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 4

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

namens deze,

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Het besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 15 juli 2010, nr. 3548741, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2012.

’s-Gravenhage, 8 januari 2013

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

K.H. Ollongren,

Secretaris-Generaal.

Terug naar begin van de pagina