Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149113, houdende de taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet, alsmede houdende eisen omtrent hun opleiding en aanstelling (Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 41, tweede lid, van de Drank- en Horecawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Drank- en Horecawet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De ambtenaren, bedoeld in artikel 2, tweede lid:

  • a. hebben met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet afgelegd dat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort, en

  • b. beschikken over een aanwijzing door de Minister van Veiligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Artikel 3, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op:

  • a. een ambtenaar die voor 1 januari 2015 als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet was aangewezen en sindsdien onafgebroken deze functie heeft uitgeoefend;

  • b. een ambtenaar die in 2013 of 2014 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en voor 1 januari 2016 is aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven