Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-03-2014.]
Geldend van 02-06-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2013)

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fokken vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede en derde lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00 per ingelegd broedei.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee voor vleesrassen kippen € 0,00 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot moederdieren of grootmoederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt ingeval van opfokmoederdieren of opfokgrootmoederdieren voor vleesrassen kippen € 0,00 per eendagskuiken.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden moederdieren voor vleesrassen kippen tegen een tarief van € 0,00 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 5

De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 geplaatste vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00 per geplaatst vleeskuiken.

3. Legsector

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fokken vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00 per ingelegd broedei.

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00 per ingelegd broedei.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot moederdieren, grootmoederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,0002 per eendagskuiken.

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfokgrootmoederdieren € 0,00 per eendagskuiken.

  • c. voor legrassen kippen ingeval van opfokmoederdieren € 0,00 per eendagskuiken.

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden moederdieren tegen een tarief van € 0,00 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 geplaatste legkippen.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor legkippen in kooien € 0,01465 per legkip;

  • b. voor scharrelkippen € 0,01474 per legkip;

  • c. voor vrije uitloopkippen € 0,01476 per legkip;

  • d. voor biologische kippen € 0,01488 per legkip.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid is gedurende de gehele productie periode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.

4. Kalkoensector

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die moederdieren voor vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden moederdieren tegen een tarief van € 0,00 per moederdier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • c. zodra de moederdieren in productie genomen zijn, in het geval dat zij wederom in productie worden genomen.

Artikel 11

De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 geplaatste vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,00 per geplaatste vleeskalkoen.

6. Slotbepalingen

Artikel 14

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds salmonellamaatregelen (PPE) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 1 november 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina