Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven

Geldend van 19-01-2013 t/m heden

Besluit van 7 januari 2013, nr. 13.000001, houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 21 december 2012, kenmerk 3118786;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van dierproeven, voor zover deze voor 1 januari 2013 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Economische Zaken en van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 7 januari 2013,

Beatrix

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina