Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149009 houdende de vaststelling van de aanvraaggegevens en formulieren ten behoeve van het aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet (Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 26, 29, 30a en 35 van de Drank en Horecawet;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, of een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de wet, geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld formulier of elektronische informatiedrager dat in ieder geval de in dit artikel genoemde elementen bevat, zoals opgenomen in het corresponderende deel van de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De aanvraag van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de wet, dient de in Model A van de bijlage genoemde elementen te bevatten, een en ander vergezeld van de benodigde verklaringen.

 • 3 De aanvraag van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de wet dient de in Model B van de bijlage genoemde elementen te bevatten.

Artikel 3

Een besluit tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet, wordt gesteld op een formulier dat overeen komt met het daartoe als model D in de bijlage bij deze regeling opgenomen model.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Bijlage

Model A

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, bevat de volgende elementen.

 • 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van

  • het horecabedrijf

  • het slijtersbedrijf

 • 2. Ondernemingsvorm

  • Natuurlijk(e) persoon/personen

  • Rechtspersoon/rechtspersonen

  Kvk-nummer of vestigingsnummer:

  Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

 • 3. Natuurlijk(e) persoon/personen

  Ondernemer 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • Ondernemer I beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

   • Ondernemer I verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

  Ondernemer 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

   • Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

 • 4. Rechtspersoon/rechtspersonen

  Rechtspersoon A:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

  Rechtspersoon B:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

 • 5. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

  Bestuurslid 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

   • Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

  Bestuurslid 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

   • Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

 • 6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

  • a. Straatnaam en huisnummer:

  • b. Postcode en plaatsnaam:

 • 7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

  Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

  a.

  b.

  c.

  d.

 • 8. De aanvraag heeft betrekking op:

  • De vestiging van een nieuw bedrijf

  • De overname van een bestaand bedrijf

  • Een wijziging van de ondernemingsvorm

  • Andere omstandigheden, namelijk:

 • 9. Is de inrichting voor het publiek geopend?

  • Ja

  • Nee

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model A.

Bijlage behorende bij Model A

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

 • 1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van:

  • het horecabedrijf

  • het slijtersbedrijf

 • 2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:

  • a. Naam:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

 • 3. Persoonlijke gegevens

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • beschikt over een verklaring sociale hygiëne

    Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van:

    Is in loondienst

   • Ja

   • Nee

    Is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model B

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, bevat de volgende elementen.

 • 1. Rechtspersoon/rechtspersonen

  Rechtspersoon A:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

  Rechtspersoon B:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

 • 2. Kvk-nummer of vestigingsnummer:

 • 3. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

  Bestuurslid 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  Bestuurslid 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

 • 4. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

  • a. Straatnaam en huisnummer:

  • b. Postcode en plaatsnaam:

 • 5. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor de vergunning moet gelden

  Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

  a.

  b.

  c.

  d.

 • 6. De aanvraag heeft betrekking op:

  • De vestiging van een nieuw bedrijf

  • Andere omstandigheden, namelijk:

 • 7. Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, vastgesteld op datum, te woonplaats, land.

  • Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.

 • 8. De inrichting is voor het publiek geopend op:

  • Maandag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Dinsdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Woensdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Donderdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Vrijdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Zaterdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • Zondag van .. .. uur tot .. .. uur.

  Gedurende de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B.

Bijlage behorende bij Model B

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

 • 1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf.

 • 2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:

  • a. Naam:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

 • 3. Persoonlijke gegevens

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • beschikt over een verklaring sociale hygiëne

    Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf met ingang van:

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model C

De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bevat ten minste de volgende elementen.

 • 1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

 • 2. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken:

  Locatie:

  Gelegenheid:

  • Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • 3. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum, van .. .. uur tot .. .. uur.

 • 4. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden:

  Verantwoordelijke 1

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

   • is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

  Verantwoordelijke 2

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

   • heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

   • is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

 • 5. Terugkerend evenement

  • Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

  • De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model D. (vergunning)

DRANK- EN HORECAWET

 

Vergunning

 
 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 
 

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

BESLUIT

 

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 

Aan:

 

Natuurlijk(e) persoon/personen

 

I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Rechtspersoon/rechtspersonen

 

I

Naam:

Vestigingsplaats:

 

II

Naam:

Vestigingsplaats:

 
 

In de inrichting gevestigd in het perceel:

 

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

 
 

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten:

 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m

 

a.

b.

c.

d.

 
 

Artikel 46 van de Drank- en Horecawet is van toepassing op de volgende lokaliteit(en):

 
 
 
 

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden:

 
 
 
 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

De burgemeester,

 
 
 
 

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN DIENT IN DE INRICHTING AANWEZIG TE ZIJN

Model D. (aanhangsel)

DRANK- EN HORECAWET

 

Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 
 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 
 

Leidinggevende I

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende II

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende III

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende IV

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 
Terug naar begin van de pagina