Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 17-01-2013 t/m 30-09-2016

Besluit van 14 december 2012 tot instelling van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2012, nr 330937, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Aanvalsprogramma: het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014 en de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 september 2011 (Kamerstukken II, 2011/12, 29 628. nr. 269);

 • b. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c. CIO: Chief Information Officer Politie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2016]

Er is een Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen de Review Board.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2016]

De Review Board heeft als taak te beoordelen in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door Onze Minister gewenste richting, doelen en resultaten worden bereikt en naar aanleiding hiervan te adviseren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Onze Minister geeft zo veel mogelijk vooraf aan welke adviezen hij in enig jaar wil ontvangen. Hij slaat daarbij acht op een voorstel van de CIO.

 • 2 Op verzoek van Onze Minister licht de Review Board het advies toe.

 • 3 De CIO houdt Onze Minister en de Review Board driemaandelijks schriftelijk op de hoogte van de implementatie van de aanbevelingen van de Review Board.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De Review Board baseert haar adviezen op door of namens Onze Minister vrijgegeven documenten.

 • 2 De Review Board bestudeert plannen en andere mijlpaaldocumenten die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de CIO en voert gesprekken met functionarissen binnen en buiten de organisatie voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma.

 • 3 Onze Minister stelt documenten en andere informatie beschikbaar die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft en doet hiervan mededeling aan de CIO.

 • 4 De Review Board neemt kennis van andere documenten voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft.

 • 5 De Review Board ontvangt van Onze Minister alle externe adviezen aan de CIO voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft alsmede de opvatting van de CIO daarover.

 • 6 De Review Board wordt door Onze Minister voortdurend geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Aanvalsprogramma en maakt daarover nadere afspraken met Onze Minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2016]

De Review Board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De secretaris maakt zo veel gebruik van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

 • 2 De voorzitter, leden en ondersteunende medewerkers kunnen gebruik maken van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De secretaris archiveert de stukken van de Review Board met inachtneming van de beheersregels op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit.

 • 2 Na de opheffing van de Review Board wordt het archief overgedragen aan het archief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2012

Beatrix

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina