Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Prestatiebeschrijvingsbeschikking

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

op basis van de beleidsregel:

‘Stoppen-met-rokenprogramma (BR/CU-7073)’

en gelet op:

artikel 35, artikel 50, lid 1, onderdelen a en d jo., artikel 52 onderdeel e Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die zorg bij het stoppen-met-rokenprogramma leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, of (niet-)verzekerden

de prestatie:

  • 1. de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma, aanbod bestaand uit uitsluitend gedragsmatige ondersteuning voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet,

  • 2. de toeslag bestaande uit farmacologische ondersteuning met nicotine vervangende middelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen met roken,

  • 3. de toeslag bestaande uit farmacologische ondersteuning met UR-middelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen met roken,

in rekening kan worden gebracht, mits is voldaan aan de beschreven voorwaarden in de beleidsregel ‘Stoppen-met-rokenprogramma’ en de nadere regel ‘Stoppen-met-rokenprogramma’.

met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van de beschikking TB/CU-7032-02 van 31 januari 2012 beperkt tot en met 31 december 2012.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.J. Berkelmans,

plaatsvervangend unitmanager Eerstelijnszorg en Ketens

Terug naar begin van de pagina