Tarievenbesluit Ctgb 2013

[Regeling vervallen per 15-01-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Tarievenbesluit Ctgb 2013

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

overwegende dat er nog onvoldoende ervaring is om vooraf tarieven vast te kunnen stellen voor aanvragen tot toelating van gewasbeschermingmiddelen die geheel of gedeeltelijk volgens de procedure van artikel 33 Verordening (EG) 1107/2009 worden behandeld;

overwegende anderzijds dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;

overwegende dat tarieven gesteld moeten worden voor het project "Van WGGA naar WG"

Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-01-2014]

 • a. Verordening: Verordening (EG) 1107/2009

 • b. Richtlijn 98/8/EG: Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • c. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • d. de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • e. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • g. nieuwe werkzame stof (enkel voor biociden) ; werkzame stof die niet is vermeld in bijlage I of IA bij richtlijn 98/8/EG en die op 5 mei 2000 nog niet in een lidstaat van de Europese Unie op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijk gesteld

 • h. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Verordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • i. Europese aanvagen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Verordening

Algemeen

[Vervallen per 15-01-2014]

Aanvraagkosten, beoordelingskosten en kosten voor samenvatten en evalueren

[Vervallen per 15-01-2014]

De kosten voor de behandeling van een aanvraag of - waar van toepassing - van de voorbereiding van een ambtshalve besluit kunnen bestaan uit:

 • a. Aanvraagkosten

 • b. Beoordelingskosten

 • c. Kosten voor het samenvatten en/of evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag

 • d. Voorschotten en nacalculatiebedragen

Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.

Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlagen van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Werkelijke kosten

[Vervallen per 15-01-2014]

Werkelijke gemaakte kosten betreffen de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).

Facturering, betaling en naverrekening

[Vervallen per 15-01-2014]

 • a. Aanvraagkosten dienen bij het indienen van de aanvraag te zijn voldaan aan het Ctgb; na ontvangst van de aanvraag verzendt het Ctgb een factuur ter zake van de aanvraagkosten.

 • b. Voorschotten, beoordelingskosten, de kosten van het samenvatten/evalueren alsmede door het Ctgb vastgestelde na-calculaties worden door middel van een factuur in rekening gebracht.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de de aanvrager terugbetaald.

 • d. De aanvrager dient de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.

 • e. Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Het voorgaande laat onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Openbaarmakingsverzoeken

[Vervallen per 15-01-2014]

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 43 Wgb (oud), artikel 33, vierde lid Verordening of artikel 96 Wgb, is het bepaalde in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing.

Citeertitel

[Vervallen per 15-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2013.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 24 oktober 2012 (C-246).

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Aanvraagkosten gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Artikel 1107/2009

Tarief 2013

ZTG, ZVTG, ZWTG*, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG

Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS)

28,35,30,14,43,33,45,35,33, 80

 

Aanvraag Pre-submission fase

 

€ 10.000

 

In behandelingname (voorschot)

 

€ 10.000 – € 50.000

 

Besluit op aanvraag (nacalculatie)

 

Werkelijke kosten

 

Aanvragen identiek aan een in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel (ongewijzigd)

€ 1.568

       
 

Aanvragen Ctgb geen rapporteur (NL is CMS)

   

NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ

Aanvraag Wederzijdse erkenning

40

€ 3.360

NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLCWTG

Aanvraag waarvoor een andere lidstaat de onderzoekende lidstaat is

33,35

€ 5.600

       
 

Aanvragen tot uitbreiding van de toelating met Kleine Toepassingen

NLKUGA

Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen (criteria)

51

€ 896

 

Criteria: Er is een helpdeskadvies (HDKT) beschikbaar waaruit blijkt dat de uitbreiding binnen de Risk envelope van de huidige toelating valt. Daarnaast dient er een MRL te zijn die aangevraagde toepassingen afdekt. Helpdeskadvies mag in principe niet ouder zijn dan 6 mnd

NLKUGB

Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen (indien niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan)

€ 4.985

       

IKV

Inkennisstellingsverplichting

31

€ 729

       

THG, TGV

Aanvragen tot herregistratie (niet zonaal)

   
 

Aanvragen tot herregistratie (niet zonaal)

80

€ 6.048

       

WGH, WGF, WGI

Project omzetting WGGA naar WG

   
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan onderstaande voorwaarden

€ 729

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan onderstaande voorwaarden

€ 1.120

 

Omzetting van WGGA naar een WG voor parallele vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 336

       
 

Overige aanvraagkosten Gewasbescherming

   
       
 

Toelatingen

   

AG,VAG,UAG

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide

45

€ 729

PAG, VPAG, UPAG, BPAG

Vergunning, verlenging vergunning, uitbreiding vergunning of nieuwe batch voor parallel handel

52

€ 729

TT

Aanvraag toevoegingsstof

58

€ 729

       
 

Wijzigingen

   

PWSG

Aanvraag wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof

45

€ 729

NLWATG

Aanvraag administratieve wijziging WGGA

45

€ 729

WYG

Aanvraag overige wijzigingen (met inhoudelijke beoordeling)

68

€ 729

NLWTG

Aanvraag wijziging WGGA voor Nederland specifieke vereisten

45

€ 729

WSGNW

Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

45

€ 729

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

45

€ 224

WYG

Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering

45

€ 224

       
 

Overige

   

INTR

Intrekking toelating

45

€ -

EXV

Exportverklaring

 

€ 224

CLP

Classificatie en Labelling

 

€ 224

MRL

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

€ 729

MTR

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico

VIG

Verzoek Inlichtingen dierproeven

57, 61-62

€ 448

       
 

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

   

PGN

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

54

€ 224

PGR

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

54

€ 281

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen

54

€ 112

       
 

Helpdesk verzoeken

   

HDGB, HDGO

Helpdeskverzoek over aanvragen tot (uitbreiding van) toelating: de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van:

Op basis van uurtarief. Maximaal € 4.480

HDGP

Volledige pré-aanvraag: de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van:

Op basis van uurtarief. Maximaal € 4.480

HDGP

Verkort pré-aanvraag volledigheidsverzoek

 

€ 1.344

       

-

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

 

Werkelijke kosten*

       
 

Kosten samenvatten/evalueren

   

Voor het samenvatten en evalueren van andere studies wordt verwezen naar de paragraaf kosten samenvatten en evalueren.

       

-

Jaarlijkse vergoeding

   
 

Toelating Gewasbeschermingsmiddel

 

€ 1.340

Beoordelingskosten gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Artikel

Tarief 2013

THG, TGV, MRL, IKV, TG, UG, UGV

Beoordelingskosten algemeen

   
 

Werkzaamheid

 

€ 1.344

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 896

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ 2.688

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 2.688

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 2.016

 

Ecotoxicologie

 

€ 3.136

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       

THG, TGV, MRL, IKV

Beoordelingskosten voor aanvragen m.b.t. coatingsmiddelen voor zaaizaad bestemd voor export

80

 
 

Werkzaamheid

 

€ 1.344

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 896

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ 2.688

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 169

 

Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

€ 169

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       

VUG/NLKUGB

Beoordelingskosten voor aanvragen vereenvoudige uitbreiding en uitbreiding met kleine toepassing

 

Werkzaamheid

 

€ –

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 224

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ 2.688

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 2.688

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 2.016

 

Ecotoxicologie

 

€ 3.136

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       

VUG (vergelijkende beoordeling)

Indien in het kader van een aanvraag gebruik kan worden gemaakt van een vergelijkende beoordeling zijn in afwijking de volgende beoordelingskosten verschuldigd

35

 
 

Werkzaamheid

 

€ –

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 224

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ 2.688

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 448

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 555

 

Ecotoxicologie

 

€ 555

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

     

€ –

NLWERG, NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLCWTG

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

 

Werkzaamheid

 

€ 896

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 336

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ 672

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 2.464

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 1.568

 

Ecotoxicologie

 

€ 2.128

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       
 

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

 

Werkzaamheid

 

€ 1.344

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 896

 

Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid

€ 1.120

 

Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

€ 1.120

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       

MRL

Beoordelingskosten voor het afleiden van MRL

   
 

Werkzaamheid

 

€ –

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ –

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

 

€ –

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 2.688

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ –

 

Ecotoxicologie

 

€ –

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.289

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       
 

Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

   
       

Aanvraagtype

Omschrijving

 

Tarief 2013

TGEURAP

     

a

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof

€ 12.500

b

Aanvraag tot verlenging van een werkzame stof

 

c

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

€ 6.500

       
 

Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

 

TGEURAP

     

a en b

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot)

€ 150.000

a en b

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

c

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot)

€ 25.000

c

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

       
 

Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)

   
       

TGEURAP

     

a

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 75.000

a

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

b

Werkzaamheden ter afronding van de verlenging van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 25.000

b

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

c

Werkzaamheden ter afronding van de Europese besluitvorming (voorschot)

€ 7.500

c

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

Aanvraagkosten/beoordelingskosten Biociden

Aanvraagtype

Omschrijving

Artikel WGB

Tarief 2013

 

Aanvragen waarbij alle werkzame stoffen geplaatst zijn op Annex I of IA van de biociderichtlijn 98/8

       
 

Aanvraagkosten

   

TNB

Toelating

49

€ 6.048

THB

Herregistratie na communautaire maatregel tot opneming

€ 6.048

TOM

Toelating op aanvraag van Onze Minister

55

€ 6.048

RNB

Registratie

59

€ 1.456

UB98/8

Uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten biocide

49

€ 4.984

WSB98/8

Wijziging van de samenstelling van een toegelaten biocide (indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overlegd)

49

€ 4.985

WRB

Wijziging van de verpakking en etikettering of WGGA van een geregistreerde biocide

59

€ 224

KB

Vaststelling kaderformulering

62

€ 2.240

       
 

Beoordelingskosten

   

THB, TNB

Werkzaamheid

 

€ 1.344

THB, TNB

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.963

THB, TNB

Criteria ten aanzien van de toepasser

 

€ 2.688

THB, TNB

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

   

THB, TNB

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 5.152

THB, TNB

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.456

       
 

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

THBWE, TNBWE

Wederzijdse erkenning van een toelating

56

€ 6.384

RNBWE

Wederzijdse erkenning van een registratie

60

€ 729

       
 

Aanvragen waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen nog niet geplaatst zijn op Annex I of IA van de biocidenrichtlijn 98/8

       
 

Aanvraagkosten

   

TB, TBE, UB, WSB, DVB

Toelating, uitbreiding, wijziging of dringend vereist biocide

121, 125, 126

€ 4.480

TVB

Verlenging

121

€ 672

TBO, TBG

Biociden vallend onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid (kosten voor aanmelding)

121

€ 5.000

DVB

Dringend vereist biocide

123

€ 1.884

KB

Vaststelling kaderformulering

62

€ 2.240

       
 

Beoordelingskosten

   

TB, TBE, UB, WSB

Werkzaamheid

 

€ 1.120

TB, TBE, UB, WSB

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.344

TB, TBE, UB, WSB

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 2.016

TB, TBE, UB, WSB

Gedrag en lotgevallen in het milieu

 

€ 2.016

TBE

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling

€ 1.344

TB, TBE, UB, WSB

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

 

€ 1.344

TBO, TBG

Biociden vallend onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid (kosten op basis van nacalculatie)

121

Maximaal € 12.500

TVB

Verlenging

 

€ 2.240

       

DVB

Complete beoordeling dringend vereist biocide

123

€ 9.618

       
 

Aanvragen waarbij de nieuwe werkzame stof nog niet geplaatst is op Annex I of IA van de biocidenrichtlijn 98/8

TBV

Voorlopige toelating

54

€ 6.048

       
 

Overige aanvraagkosten Biociden

   

AB, VAB, UAB

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide

52

€ 729

WWGGA

Wijziging WGGA (redactioneel)

68

€ 729

WSBNW

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

68

€ 729

PAB,VPAB, UPAB,BPAB

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, wijziging parallel toelating biocide of nieuwe batch parallel toelating biocide

53

€ 729

MRL

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

€ 729

MTR

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico

€ 729

PWSB

Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof

68

€ 729

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

68

€ 224

WYB

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

68

€ 224

INTR

Intrekking toelating

68

€ -

       

VIB

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

46

€ 448

PB

Vrijstelling voor proefdoeleinden biocide

64

 
 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

 

Werkelijke kosten*

EXV

Exportverklaring

 

€ 224

CLP

Classificatie en Labelling

 

€ 224

       
 

Helpdesk verzoeken

   

HDBB, HDBO, HDBP

Helpdeskverzoek over aanvragen tot (uitbreiding van) toelating of Volledige pré-aanvraag: de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van:

Op basis van uurtarief. Maximaal

€ 4.480

HDBP

Verkort pré-aanvraag volledigheidsverzoek

 

€ 1.344

       
 

Kosten samenvatten/evalueren

   

TNB, THB, TOM,UB98/8, WSB98/8, TB, TBE, UB, WSB, DVB

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

 

€ 1.319

Voor het samenvatten en evalueren van andere studies wordt verwezen naar de paragraaf kosten samenvatten en evalueren.

       
 

Jaarlijkse vergoeding

   
 

Toelating Biocide

 

€ 1.258

       
 

Aanvragen tot plaatsing van werkzame stoffen

   
       

EU-B

Aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I richtlijn 98/8/EG

€ 12.500

       
 

Samenvatten, evalueren en beoordelen

   
       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Gemiddelde evaluatie (voorschot)

 

€ 200.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Extra evaluatie en extra beoordelingen (voorschot)

€ 250.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Beperkte evaluatie (voorschot)

 

€ 150.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier (voorschot)

 

€ 100.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

       
 

Overige werkzaamheden

   
       

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 75.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

 

Werkelijke kosten

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens (Annex II)

Aspect

Prijsgroep

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

fce

I

4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.8 / 4.3

de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet voor de bepaling van residuen in de bodem / in drink en oppervlaktewater / in de lucht / in lichaamsvloeistoffen en weefsels / op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder, per studie

€ 112

         

tox

III

5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5

de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie

€ 328

tox

III

5.4.1

genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie

€ 328

res

III

6.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL

€ 328

fat

III

7.7

ready biodegradability in water

€ 328

eco

III

8.9.1

acute toxiciteit regenwormen

€ 328

         

tox

V

5.4.2 / 5.4.3

in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie

€ 493

eco

V

8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5

acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie

€ 493

         

fce

VI

1 en 4.2

de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 657

fce

VI

2

de fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 657

tox

VI

5.2.6

acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid

€ 657

res

VI

6.1, 6.1.1, 6.1.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per gewasgroep

€ 657

res

VI

6.5.2.

pulp en balans studies, follow-up studies

€ 657

fat

VI

7.3.2

bodemresidustudie

€ 657

fat

VI

7.5 / 7.10 / -

hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie

€ 657

eco

VI

8.1.2 / 8.1.3

dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie

€ 657

eco

VI

8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6

chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie

€ 657

eco

VI

8.3.2

chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

€ 657

eco

VI

8.6a

bepaling effect op waterplanten

€ 657

eco

VI

8.7.4

voedingsproef met bijenbroed

€ 657

eco

VI

8.9.2

subletale effecten op regenwormen

€ 657

eco

VI

8.10

stikstofbinding en koolstofmineralisatie

€ 657

eco

VI

8.15

invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 657

         

tox

VII

5.2.3

toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 821

tox

VII

5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6

gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie

€ 821

eco

VII

8.7.1, 8.7.2 samen

acute toxiciteit voor bijen

€ 821

eco

VII

-

Verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag

€ 821

         

tox

VIII

5.3.5

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 985

tox

VIII

5.7.1.

acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 985

res

VIII

6.5.1.

eigenschappen van het residu

€ 985

fat

VIII

7.1.1. / 7.1.2. / 7.1.3.

aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie

€ 985

fat

VIII

7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2

aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie

€ 985

fat

VIII

7.2.4 / 7.2.5

anaerobe afbraak snelheidstudie

€ 985

fat

VIII

7.4.1./ 7.4.2

adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie

€ 985

fat

VIII

7.4.3 / 7.4.4 / 7.6

uitspoeling uit kolommen / fotochemische omzetting in water, per studie

€ 985

eco

VIII

8.1.4

subchronische en reproductietoxiciteit bij vogels

€ 985

eco

VIII

-

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 985

         

tox

IX

5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie

€ 1.314

tox

IX

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie

€ 1.314

tox

IX

5.7.2

onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat)

€ 1.314

res

IX

6.2.1

gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten geleverd

€ 1.314

res

IX

6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.314

res

IX

6.4.1 / 6.4.2 / / 6.4.2 / 6.4.3

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.314

res

IX

6.6.1 / 6.6.2.

bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) / (veldproeven), per studie

€ 1.314

fat

IX

7.3.3

bodemaccumulatiestudie

€ 1.314

fat

IX

7.4.5

kolomstudies met verouderd residu

€ 1.314

fat

IX

7.8

omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

€ 1.314

         

tox

X

5.3.6 / 5.3.8

kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie

€ 1.642

fat

X

7.3.1.

bodemdissipatiestudie

€ 1.642

         

tox

XI

5.5.1 / 5.6.1

gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie

€ 1.970

fat

XI

7.4.7 / 7.4.8

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.970

fat

XI

7.4.7 / 7.4.8

(standaardisatiestudie bij) lysimeterstudie / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.970

fat

XI

7.9

onderzoek in de verzadigde zone

€ 1.970

         

eco

XIII

-

update MTR bodem

€ 3.284

eco

XIII

-

update MTR water

€ 3.284

         

wzh

XV

3 t/m 3.6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.747

tox

XV

5.1.

metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 5.747

eco

XV

-

afleiden MTR bodem

€ 5.747

         

eco

XVI

-

afleiden MTR water

€ 10.016

         

tox

XVII

5.8, 5.9, 5.10

overige toxiciteits- of medische gegevens

werkelijke kosten*

res

XVII

-

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

fat

XVII

7.12, 7.13

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek environmental fate

werkelijke kosten*

eco

XVII

8.16.1

laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

werkelijke kosten*

eco

XVII

8.16.2

veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

werkelijke kosten*

         
   

* werkelijke kosten

Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2013 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het gemiddelde EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2013.

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens (Annex III)

Aspect

Prijs-groep

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

tox

I

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6

bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie

€ 112

         

res

III

8.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL, per gewasgroep

€ 328

eco

III

10.6.2

acute toxiciteit regenwormen

€ 328

         

eco

V

10.1.6

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 493

eco

V

10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3

acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie

€ 493

eco

V

10.8.2

laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie

€ 493

         

res

VI

8.1.1

aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per gewasgroep

€ 657

res

VI

8.5.2

pulp en balans studie / follow-up studie, per studie

€ 657

fat

VI

9.2.2

bodemresidustudie

€ 657

fat

VI

- / 9.9

kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie

€ 657

eco

VI

10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3

chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie

€ 657

eco

VI

10.2.6.1a

chronische toxiciteit daphnia 21 dagen

€ 657

eco

VI

10.4.3

residuproef met bijen

€ 657

eco

VI

10.5.1 / 10.5.2

proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie

€ 657

eco

VI

10.6.3 / 10.6.5

subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie

€ 657

eco

VI

10.6.6

effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie

€ 657

eco

VI

10.7.1

stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie

€ 657

         

res

VIII

8.5.1

eigenschappen van het residu

€ 985

fat

VIII

9.1.1 / 9.1.2

aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie

€ 985

fat

VIII

9.3.1

uitspoeling uit kolommen

€ 985

eco

VIII

10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen

acute toxiciteit voor bijen

€ 985

eco

VIII

10.5.2

proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie

€ 985

eco

VIII

10.8.1

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 985

         

tox

IX

7.3.1 t/m 7.5.4

gegevens over blootstelling

€ 1.314

tox

IX

7.6.1 / 7.6.2

in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie

€ 1.314

res

IX

8.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per gewasgroep

€ 1.314

res

IX

8.2

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.314

res

IX

8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4.

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.314

res

IX

8.6

bepaling van residuen in volggewassen

€ 1.314

fat

IX

9.2.3

bodem accumulatiestudie

€ 1.314

eco

IX

10.6.7

litterbag studie

€ 1.314

         

fat

X

9.2.1

bodem dissipatiestudie

€ 1.642

eco

X

10.1.8 / 10.3.2.2.

bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie

€ 1.642

         

res

XI

8.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per gewasgroep

€ 1.970

fat

XI

9.3.2 / 9.3.3

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.970

fat

XI

9.3.3

standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie

€ 1.970

eco

XI

10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7

kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie

€ 1.970

eco

XI

10.5.3 / 10.5.4 / 10.8.1.4.

proeven onder semi-veldomstandigheden / veldproeven (single species) / veldstudies (single species) terrestrische planten, per studie

€ 1.970

         

eco

XII

10.1.9 / 10.3.2.3.

bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie

€ 2.627

eco

XII

10.6.4

veldstudie met regenwormen

€ 2.627

         

eco

XIV

10.1.7 / 10.3.3.

proeven onder veldomstandigheden, per studie

€ 4.269

         

wzh

XV

3 t/m 3.9 en 6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.747

eco

XV

10.2.3

microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie

€ 5.747

eco

XV

10.5.4 / 10.8.1.4.

veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie

€ 5.747

         

tox

XVII

7.1.7

studie naar combinaties van middelen

werkelijke kosten*

tox

XVII

-

overige gegevens met betrekking tot toxicologie

werkelijke kosten*

res

XVII

-

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

fat

XVII

9.10

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

werkelijke kosten*

eco

XVII

10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9

aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie

werkelijke kosten*

         
   

* werkelijke kosten

Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2013 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het gemiddelde EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2013.

Terug naar begin van de pagina