Regeling Stoppen-met-rokenprogramma

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 16-01-2013 t/m heden

Regeling Stoppen-met-rokenprogramma

Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld;

Artikel 1. Algemeen

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot het Stoppen-met-rokenprogramma:

 • Declaratievoorschriften.

 • Transparantievoorschriften die moeten bewerkstelligen dat consumenten tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden over de eigenschappen van de betreffende prestatie met het oog op doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie. Met deze informatie kunnen cliënten een weloverwogen keuze kunnen maken voor het aangaan van een overeenkomst om te stoppen met roken.

Artikel 3. Begripsbepalingen

 • 3.1 Stoppen-met-rokenprogramma

  Zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen en klinisch psychologen die bieden en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken. De programmatische aanpak bij stoppen met roken bestaat altijd uit begeleiding gericht op gedragsverandering en wordt indien nodig aangevuld met farmacologische ondersteuning. De zorgmodule ‘Stoppen met roken’ en de CBO-richtlijn ‘Tabaksverslaving’ worden hierbij als uitgangspunt gehanteerd.

 • 3.2 Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg voor zover deze zorg aanbiedt als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

 • 3.3 Zorgmodule

  De zorgmodule ‘Stoppen met roken’ is een generieke module opgesteld door het ‘Partnership stop met roken’ die de norm voor de zorg bij de zorgvraag ‘stoppen met roken’ functioneel omschrijft.

  De zorgmodule bevat een zorginhoudelijke en organisatorische uitwerking van het programma. De module dient om cliënten inzicht te geven in kwaliteitsnormen en faciliteert verzekeraars en aanbieders bij het sluiten van overeenkomsten.

 • 3.4 CBO-richtlijn ‘Tabaksverslaving’

  De in 2009 opgestelde richtlijn ‘Behandeling van Tabaksverslaving, herziening 2009’ zoals die door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is opgesteld.

 • 3.5 Hoofdcontractant

  De hoofdcontractant is de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor levering van het Stoppen-met-rokenprogramma aan de cliënt en het overeengekomen tarief voor deze prestatie declareert. De hoofdcontractant is verantwoordelijk voor de ‘stepped care’ zoals deze in de zorgmodule wordt beschreven. De hoofdcontractant kan bij het leveren van de voornoemde prestatie middels onderlinge dienstverlening gebruik maken van één of meer onderaannemers.

 • 3.6 Onderlinge dienstverlening

  Indien meerdere zorgaanbieders gezamenlijk en in onderlinge afstemming het Stoppen-met-rokenprogramma leveren, dan worden die delen van de zorg die niet door de hoofdcontractant worden geleverd aangemerkt als onderlinge dienstverlening.

 • 3.7 Tarief

  De prijs die de hoofdcontractant in rekening brengt voor de prestatie.

 • 3.8 ‘In zorg’

  De cliënt is ‘in zorg’ op het moment dat een cliënt heeft besloten te gaan stoppen, en daarbij vervolgens ondersteuning ontvangt, waarvan inhoud en levering overeenkomen met in artikel 3.1 bedoelde prestatie. De startdatum is de datum van het eerste contact binnen deze prestatie.

 • 3.9 Ketenzorg

  Prestaties die worden vastgesteld op grond van de Beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD).

Artikel 4. Declaratievoorschriften

 • 4.1 Vrij tarief

  Voor de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma geldt een vrij tarief.

 • 4.2 Declaratie door hoofdcontractant

  De prestatie Stoppen-met-rokenprogramma wordt door de hoofdcontractant, met inachtneming van onderstaande bepalingen, in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of de cliënt aan wie de prestatie is geleverd.

  De peildatum voor vergoeding en tariefbepaling is de startdatum waarop de cliënt ‘in zorg’ treedt.

  De prestatie als omschreven in artikel 3.1 van deze regeling wordt door de hoofdcontractant, na beëindiging van het zorgprogramma en met inachtneming van bovenstaande bepalingen, in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of de cliënt aan wie de prestatie is geleverd.

 • 4.3 Te declareren prestatie en toeslagen

  De prestatie Stoppen-met-rokenprogramma kan door de hoofdcontractant in rekening worden gebracht op basis van de prestatiebeschikking. De te declareren prestatie bestaat altijd uit gedragsmatige ondersteuning, en kan indien nodig uitgebreid worden met toeslagen voor farmaceutische ondersteuning.

 • 4.4 Onderlinge dienstverlening

  Indien sprake is van onderlinge dienstverlening verdeeld de hoofdcontractant het tarief onder bij de betrokken zorgaanbieders, volgens de (contract)afspraken die hij met hen heeft gemaakt.

  De zorgaanbieder die (een deel van) het Stoppen-met-rokenprogramma levert in het kader van onderlinge dienstverlening declareert deze zorg aan de hoofdcontractant.

  De tarieven voor onderlinge dienstverlening in het kader van de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma zijn vrije tarieven.

 • 4.5 Programma aangeboden door een eerstelijns psycholoog

  Het Stoppen-met-rokenprogramma wordt niet gerekend tot eerstelijns psychologische zorg, al kan een eerstelijns psycholoog wel stoppen met roken zorg aanbieden. Indien een eerstelijns psycholoog het Stoppen-met-rokenprogramma aanbiedt, is onderhavige beleidsregel van toepassing. De beleidsregel voor tarieven in de eerstelijns psychologische zorg is dan niet van toepassing.

 • 4.6 Geen samenloop met de eerstelijns zorg

  Zorg binnen de eerste lijn die geacht wordt onderdeel uit te maken van, of gelijkwaardig te zijn aan de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma wordt niet gelijktijdig naast voornoemde zorg ten behoeve van dezelfde patiënt gedeclareerd.

 • 4.7 Uitzondering huisartsenconsult bij UR-medicatie

  In afwijking van artikel 4.6 van deze regeling mag de deelprestatie voor een eenmalig huisartsenconsult waarin een geneesmiddel wordt voorgeschreven wel worden gedeclareerd naast de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma indien farmacologische ondersteuning met uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen wenselijk wordt geacht en indien de hoofdcontractant geen huisartsenzorg heeft gecontracteerd binnen het programma.

 • 4.8 Samenloop met Ketenzorg

  Het is mogelijk af te wijken van integrale inkoop, levering en declaratie voor zover het Stoppen-met-rokenprogramma wordt geleverd aan een cliënt die integraal bekostigde ketenzorg ontvangt vanwege een chronische aandoening volgens de beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)’.

 • 4.9 Samenloop met Innovatie

  Voor zover een zorgaanbieder in het kader van een kortdurend kleinschalig experiment, als bedoeld in de Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties, zorg aanbiedt die als doel heeft om te stoppen met roken, declareert de zorgaanbieder deze zorg tot de einddatum van het experiment op basis van de individuele beschikking die is afgegeven op grond van laatstgenoemde beleidsregel.

  Voor zover een zorgaanbieder en zorgverzekeraar besluiten het voornoemde experiment eerder te beëindigen, vindt declaratie van deze zorg plaats middels declaratie van de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma.

  Er kunnen geen nieuwe kortdurende kleinschalige experimenten meer starten die betrekking hebben op het stoppen met roken.

 • 4.10 Samenloop met medisch specialistische zorg

  Het Stoppen-met-rokenprogramma kan niet worden gedeclareerd indien tegelijkertijd aan dezelfde patiënt medisch specialistische zorg wordt geleverd die tot doel heeft de cliënt te begeleiden met het stoppen met roken.

Artikel 5. Transparantievoorschrift

 • 5.1 Hoofdcontractant

  De hoofdcontractant is verantwoordelijk voor een goede voorlichting van de cliënt met betrekking tot de inhoud en de kosten van de programmatische aanpak bij het stoppen met roken. Indien er farmaceutische ondersteuning wordt ingezet, geeft de hoofdcontractant duidelijk aan hoe deze kosten vergoed worden voor de cliënt. Ook wordt er gewezen op het eigen risico en wordt hiervoor verwezen naar de verzekeraar.

 • 5.2 Verzekeraar

  De verzekeraar informeert de verzekerde hoe omgegaan wordt met het eigen risico en wat er onder de vergoeding valt.

Artikel 6. Intrekking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Stoppen-met-rokenprogramma’, met kenmerk NR/CU-706), ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

De regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Stoppen-met-rokenprogramma’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

Voorzitter.

Terug naar begin van de pagina