Instellingsbesluit Commissie UFR

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 08-01-2013 t/m 30-06-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2012, AV/PB/2012/17948, tot instelling van de Commissie UFR

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie UFR, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er is een Commissie UFR.

 • 2 De commissie wordt ingesteld tot 1 juli 2013.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie heeft tot taak:

  • a. te bezien of en hoe de wijze waarop de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) methode zoals die met ingang van 30 september 2012 wordt toegepast op de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen, aanpassing verdient met het oog op een structurele toepassing na 2013, waarbij uitgangspunten zijn een UFR die een zo goed mogelijke benadering vormt van de risicovrije rente die op lange termijn mag worden verwacht, en een toepassing van de UFR waardoor de rentetermijnstructuur in zijn geheel een zo goed mogelijke benadering vormt van de risicovrije rente;

  • b. het op basis van de bevindingen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in onderdeel a, doen van aanbevelingen ten aanzien van een methode op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de (toepassing van de) UFR realistisch is en blijft;

  • c. bij de onder b genoemde aanbevelingen rekening te houden met de vergelijkbare methode die naar verwachting door de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) zal worden ontwikkeld, waartoe de commissie naast contact met EIOPA desgewenst ook andere deskundigen in binnen- en buitenland kan raadplegen.

 • 2 Indien besluitvorming in het kader van de Solvency II Richtlijn daartoe aanleiding geeft kan de taakopdracht, bedoeld in het eerste lid, worden aangepast.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-07-2013]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter)

 • prof. dr. C. van Ewijk

 • prof. dr. Th.E. Nijman

 • prof. dr. A.A.J. Pelsser

 • prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen

 • prof. dr. O.W. Steenbeek

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-07-2013]

In het secretariaat wordt voorzien door het ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-07-2013]

Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissie respectievelijk het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie UFR.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina