Besluit beleidsregels onderstand BES per 1 januari 2013

[Regeling vervallen per 17-07-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 08-01-2013 t/m 30-06-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2012, 2012-0000056079, houdende vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 10, 12, eerste lid, en 20, eerste lid, van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2014]

Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 3

[Vervallen per 17-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES per 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 21 december 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

H. Bouwen,

Hoofd RCN-unit Sociale Zaken

Terug naar begin van de pagina