Besluit accountantsopleiding 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 19 december 2012, houdende regels inzake de opleiding voor het accountantsberoep (Besluit accountantsopleiding 2013)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 28 september 2012, nr. FM/2012/613 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Gelet op de artikelen 46 en 54, derde lid, van de Wet op het accountantsberoep en de artikelen 1, tweede lid, 8, 18, derde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 2012, no. W06.12.0405/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 14 december 2012, FM/2012/1573 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3

In het examen Nederlands recht wordt getoetst of de betrokkene voldoende kennis heeft van de vakgebieden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen b en h, en tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn, voor zover deze kennis voor controles van financiële verantwoordingen van belang is, met dien verstande dat van het vakgebied, bedoeld artikel 8, eerste lid, onderdeel h, van de richtlijn niet de kennis van gedrags- en beroepsregels, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel d, van de wet, wordt getoetst.

Artikel 4

  • 1 De commissie stelt de eindtermen vast die betrekking hebben op de in artikel 3 bedoelde vakgebieden.

  • 2 De commissie maakt de vastgestelde eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achtentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina