Vennootschapsbelasting, buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen

[Regeling vervallen per 06-01-2013.]
Geldend van 05-01-2013 t/m 05-01-2013

Vennootschapsbelasting, buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit betreft het vervallen van het besluit van 5 januari 2006 , nr. 2005/784M, dat ziet op de buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen welke in het buitenland zijn gevestigd en inkomen genieten uit in Nederland gelegen onroerende zaken.

1. Inleiding

[Vervallen per 06-01-2013]

Het besluit van 5 januari 2006, nr. IFZ2005/784M, ziet op de specifieke situatie waarbij een in het buitenland gevestigde stichting, vereniging of kerkgenootschap welke geen onderneming drijft, beschikt over (inkomsten uit) onroerende zaken in Nederland. In dit besluit wordt - onder voorwaarden -goedgekeurd dat dergelijke stichtingen, verenigingen of kerkgenootschappen voor de inkomsten uit de onroerende zaken in Nederland niet in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.

Met ingang van 1 januari 2012 is aan artikel 3 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) een tweede lid toegevoegd. Daarin is geregeld dat niet in Nederland gevestigde lichamen die vergelijkbaar zijn met een naar Nederlands recht opgerichte vereniging of stichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Vpb 1969, dan wel een kerkgenootschap zijn, voortaan slechts aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn voor zover zij een onderneming drijven. Het tweede lid van artikel 3 van de Wet Vpb 1969 omvat derhalve tevens de situatie zoals beschreven in het besluit IFZ2005/784M en dit besluit heeft daarmee dan ook zijn belang verloren.

2. Vervallen regeling

[Vervallen per 06-01-2013]

Het besluit van 5 januari 2006, nr. IFZ2005/784M, komt te vervallen met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 06-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt op de dag na inwerkingtreding daarvan.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 5 november 2012

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers.

Terug naar begin van de pagina