Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-07-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

Hoofdstuk I. Normen studiefinanciering

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing toetsingsinkomen partner

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Aanpassing vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5. Aanpassing vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 6. Normbedragen

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 7. Hoogte lening

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Vaststelling rentepercentage voor 2013

[Vervallen per 01-08-2014]

Het rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3 van de wet, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 0,60 procent.

Artikel 9. Maximale verrekenbedrag 2013 in de Regeling studiefinanciering 2000

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Hoofdstuk II. Normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 11. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Voor het toepassen van artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt onder het indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor het toepassen van artikel 5, tweede lid, van het besluit wordt onder de consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 12. Aanpassing grensbedragen draagkracht en toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 13. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 14. Maximale verrekenbedrag 2013 in de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Hoofdstuk III. Normen studiefinanciering BES

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 16. Indexcijfer

[Vervallen per 01-08-2014]

Voor de toepassing van artikel 8.1, eerste lid, van de wet wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index opgenomen in de reeks ‘consumentenprijsindex Caribisch Nederland’ voor Bonaire, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd op internet (Statline).

Artikel 17. Normbedragen per 1 januari 2013

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]

Artikel 18. Vaststelling rentepercentage voor 2012

[Vervallen per 01-08-2014]

Het rentepercentage, bedoeld in artikel 4.3 van de wet, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 0,60 procent.

Artikel 19. Maximale verrekenbedrag 2013 in de Regeling studiefinanciering BES

[Vervallen per 01-08-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering BES.]

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 20. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 augustus 2014.

  • 2 Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, verschijnt na 31 december 2012, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 21. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina