Besluit Instelling Commissie toegang notariaat

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie nummer 332130 van 20 december 2012, houdende de instelling van de Commissie toegang notariaat (Besluit Instelling Commissie toegang notariaat)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet op het notarisambt en de artikelen 4 en 5 van het Besluit op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak:

de Minister adviseren omtrent de persoonlijke geschiktheid van kandidaat-notarissen voor het ambt van notaris en toegevoegd notaris.

Artikel 3

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4

 • 1 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister. Zij worden voor vier jaar benoemd.

 • 2 Ter gelegenheid van de instelling van de Commissie worden tot lid van de Commissie benoemd:

  • a. voorzitter: de heer mr. R. Paris

  • b. leden:

   • de heer drs. H.G.M. Blocks;

   • de heer drs. A. Hoekstra;

   • de heer mr. P. Kole (Bestuurslid Bureau Financieel toezicht);

   • de heer mr. J.H. Oomen (Bestuurslid Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie);

  • c. plaatsvervangende leden:

   • de heer mr. W.G. Huijgen;

   • de heer mr. A.L.J. Westerhuis

  • d. secretaris:

   • mevrouw mr. K.A.J. van Geest (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

’s-Gravenhage, 20 december 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina