Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van witwassen en [...] inzake handhaving en sanctionering van die wet

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, van 21 december 2012, kenmerk: FM 2012-1985 M, tot aanwijzing van toezichtautoriteiten in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en bekendmaking van de mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet

Artikel 1

Als toezichtautoriteit in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel p, onder 1°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES worden aangewezen de hierna te noemen bestuursorganen voor zover het betreft de diensten bedoeld in de daarbij te noemen onderdelen van Bijlage A bij die wet:

  • a. de Stichting Autoriteit Financiële Markten: onderdelen e, voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES, u en v;

  • b. De Nederlandsche Bank N.V.: onderdelen a tot en met d, e, voor zover het betreft het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES, f tot en met k, p tot en met t en w.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving van de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, voor zover het betreft de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van Bijlage A bij die wet, worden belast de medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft.

Artikel 3

  • 2 De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financiën die ingevolge het eerste lid in mandaat zijn genomen.

  • 4 De directeur van de Belastingdienst/Caribisch Nederland is belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financiën die ingevolge het derde lid in mandaat zijn genomen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven