Instellingsbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 05-11-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2012, DMO/SVP-3146067, houdende de instelling van de begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

na overleg met de Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • begeleidingscommissie: begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, bedoeld in artikel 2;

 • Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • planbureau: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Artikel 2

Er is een begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Artikel 3

De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • a. toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van het planbureau, waaronder in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties wordt verstaan, en

 • b. toezicht houden op de maatschappelijke relevantie van het werk van het planbureau.

Artikel 4

 • 1 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de andere leden van de begeleidingscommissie, na overleg met de directeur van het planbureau en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

 • 2 De begeleidingscommissie bestaat uit ten hoogste 10 leden die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister of een andere belanghebbende minister.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar, voor een periode van maximaal drie jaren.

 • 4 Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 5 De directeur van het planbureau kan de vergaderingen van de begeleidings-commissie bijwonen.

 • 6 Het planbureau verzorgt het secretariaat van de begeleidingscommissie.

Artikel 5

De begeleidingscommissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt aan de minister gezonden.

Artikel 6

De begeleidingscommissie zendt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage omtrent haar werkzaamheden aan de Minister.

Artikel 7

De archiefbescheiden van de begeleidingscommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Naar boven