Regeling vaststelling subsidieplafonds 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-01-2015.]
Geldend van 03-01-2013 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 21 december 2012, nr. 22765 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2013

Het Stimuleringsfonds voor de pers,

Gelet op artikel 8.10, eerste lid en artikel 22 van de Mediaregeling 2008;

Besluit:

Artikel 1. Subsidieverlening op grond van artikelen 8.10 tot en met 8.15 van de Mediawet 2008

 • 1 Voor subsidieverstrekking voor de activiteiten ten behoeve van persorganen en onderzoek bedoeld in deze artikelen is in 2013 een bedrag van ten hoogste € 2 000 000 beschikbaar;

 • 2 Subsidie voor de in artikel 1 genoemde activiteiten is alleen beschikbaar indien:

  • a. de start of voortzetting van de activiteiten of van de bij de aanvraag betrokken persorganen zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort te zetten;

  • c. de aanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening neemt dan wel door derden laat meefinancieren; en

  • d. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de start of voortzetting van de activiteiten de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt; of

  • e. de start of voortzetting van de activiteiten de pluriformiteit van de pers zeer ten goede komt.

Artikel 2. Subsidieverlening op grond van artikel 8.15a van de Mediawet 2008

 • 2 De aanvraagvereisten voor de in lid 1 genoemde regelingen worden afzonderlijk bekendgemaakt en met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 3. Begrotingsvoorbehoud

Subsidies ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en niet eerder dan 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,

G.W. Noomen

Terug naar begin van de pagina