Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 30-09-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2013, 2014, 2015, en de meivakantie 2014, 2015, 2016 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2014, 2015 en 2016 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2013–2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 26, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 22, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 17 van het Inrichtingsbesluit W.V.O.;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-10-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Regio's en perioden zomervakantie

[Vervallen per 01-10-2016]

Voor de vaststelling van de perioden van de zomervakantie, genoemd in artikel 6 behoort een school tot één van de regio's, genoemd in artikel 3. De plaats van vestiging is bepalend voor de regio waartoe een school behoort. Indien een school vestigingen heeft in meer dan één regio, behoort elke vestiging tot de regio waarin ze is gelegen.

Artikel 3. Regio-indeling

[Vervallen per 01-10-2016]

De regio's, bedoeld in artikel 2, zijn:

  • a. regio noord, bestaande uit: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde, de provincie Noord-Holland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland de gemeente Hattem, en wat betreft de provincie Utrecht de gemeente Eemnes;

  • b. regio midden, bestaande uit: de provincie Utrecht met uitzondering van de gemeente Eemnes, de provincie Zuid-Holland, alsmede wat betreft de provincie Flevoland de gemeente Zeewolde, wat betreft de provincie Gelderland de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk en Heerde. Voorts Lingewaal, Lochem, Montferland met uitzondering van de voormalige gemeente Didam, Neder-Betuwe met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, en wat betreft de provincie Noord-Brabant de gemeenten Werkendam, met uitzondering van de kernen Hank en Dussen, en Woudrichem;

  • c. regio zuid, bestaande uit: de provincies Limburg en Noord-Brabant met uitzondering van de gemeenten Woudrichem en Werkendam, waar het de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam betreft, en de provincie Zeeland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe voor zover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard, Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland voor zover het betreft de voormalige gemeente Didam, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Artikel 4. Samenvoeging gemeenten

[Vervallen per 01-10-2016]

Bij samenvoeging van gemeenten na publicatie van deze regeling behoort de nieuw te vormen gemeente tot dezelfde regio als die waartoe de samengevoegde gemeenten behoorden. Als de samen te voegen gemeenten tot verschillende regio’s behoorden, beslist de minister tot welke regio de nieuwe gemeente gaat behoren. Voordat de minister definitief beslist, wordt het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente gehoord.

Artikel 5. De kerst- en meivakanties 2013-2016

[Vervallen per 01-10-2016]

De perioden voor de kerst- en meivakanties zijn voor de jaren 2013 tot 2016 voor alle regio’s, zoals bedoeld in artikel 3, centraal vastgesteld. Dit is hieronder in het schema aangegeven.

Schooljaar 2013–2014

Vakantie

Data

Kerst

21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Mei

26 april t/m 5 mei 2014

Schooljaar 2014–2015

Vakantie

Data

Kerst

20 december 2014 t/m 4 januari 2015

Mei

2 mei t/m 10 mei 2015

Schooljaar 2015–2016

Vakantie

Data

Kerst

19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Mei

30 april t/m 8 mei 2016

Artikel 6. Zomervakanties 2014, 2015 en 2016

[Vervallen per 01-10-2016]

De perioden voor de zomervakanties zijn voor de jaren 2014 tot 2016 centraal vastgesteld, zoals hieronder in het schema is aangegeven.

Schooljaar 2013–2014

 

Regio Noord

5 juli t/m 17 augustus 2014

Regio Midden

19 juli t/m 31 augustus 2014

Regio Zuid

12 juli t/m 24 augustus 2014

Schooljaar 2014–2015

 

Regio Noord

4 juli t/m 16 augustus 2015

Regio Midden

11 juli t/m 23 augustus 2015

Regio Zuid

18 juli t/m 30 augustus 2015

Schooljaar 2015–2016

 

Regio Noord

16 juli t/m 28 augustus 2016

Regio Midden

9 juli t/m 21 augustus 2016

Regio Zuid

23 juli t/m 4 september 2016

NB: Deze data gelden voor scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel 7. Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden

[Vervallen per 01-10-2016]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs kan de periode, vastgesteld in artikel 6, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

  • 2 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school, indien meer dan de helft van de leerlingen van de school in een andere regio woont dan die van de school, die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode, vastgesteld in artikel 6. Voor de vaststelling van het aantal leerlingen, bedoeld in de eerste zin, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen in het voorafgaande schooljaar.

  • 3 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, indien gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens meer dan zeventig procent van de leerlingen is doorgestroomd naar scholen voor voortgezet onderwijs in een andere regio dan die van de school, met ingang van het daaropvolgend schooljaar die andere regio aanwijzen ten behoeve van de periode, vastgesteld in artikel 6.

  • 4 In afwijking van artikel 2 kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs met een tijdelijke nevenvestiging of nevenvestiging in een andere regio dan die van de hoofdvestiging, voor deze school de periode, bedoeld in artikel 6 zodanig vaststellen dat die periode niet eerder begint dan de vroegste periode en niet later eindigt dan de laatste periode van een van de vestigingen.

  • 6 In afwijking van het gestelde in artikel 6 hebben in de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de zomervakanties in het primair en voortgezet onderwijs een duur van 5 weken. In afwijking van het gestelde in artikel 6, beginnen de zomervakanties in deze gemeenten steeds tegelijk met die regio die het eerst vakantie heeft.

  • 7 De Inspectie van het Onderwijs toetst of de afwijkingen, bedoeld in het tweede, derde, vierde en vijfde lid, voldoen aan de in deze leden genoemde voorschriften.

Artikel 8. Afwijkingen op verzoek

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bevoegd gezag van een school kan in geval van bijzondere omstandigheden, bij de minister een verzoek indienen om te mogen afwijken van de perioden, vastgesteld in artikel 5 en artikel 6.

Artikel 9. Voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister of de Minister van Economische Zaken de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013 en vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina