Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van, 19 december 2012, nr. WJZ/12357302, houdende voorschriften omtrent het eenmalig bedrag voor verlenging van de GSM-vergunningen (Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013)

De Minister van Economische Zaken,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 3.3a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. Minister: Minister van Economische Zaken;

 • c. eenmalig bedrag: eenmalig bedrag als bedoeld in artikel 3.3a, tweede lid, onder a, van de wet;

 • d. intrekken: intrekken van de vergunning krachtens artikel 3.7, eerste lid, onderdeel a, van de wet of een wijziging van de vergunning op verzoek van de vergunninghouder, voor zover deze tot gevolg heeft dat in heel Nederland aaneengesloten frequentieruimte van ten minste 1 MHz die voorafgaand aan deze wijziging in de vergunning werd genoemd, niet langer mag worden gebruikt;

 • e. ingetrokken vergunning: de ingetrokken vergunning of het deel van de vergunning dat is ingetrokken als bedoeld in onderdeel d.

Artikel 2

Degene die op 26 februari 2013 om 0:00 uur houder is van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte genoemd in de eerste kolom van tabel 1 in de bijlage is voor het gebruik van de onder de verlengde vergunning vallende frequentieruimte genoemd in de tweede kolom van tabel 1, een eenmalig bedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt berekend door de respectievelijke volgens de derde kolom van tabel 1 bij deze frequentieruimte behorende rekenprijs in tabel 2, te vermenigvuldigen met het respectievelijke aantal eenheden van 100 KHz van de betreffende frequentieruimte in de verlengde vergunning, en dit bedrag te vermenigvuldigen met de in tabel 3 opgenomen factor behorend bij het totale aantal maanden waarmee de vergunning voor deze frequentieruimte wordt verlengd.

Artikel 3

 • 1 De vergunninghouder, bedoeld in artikel 2, betaalt het op grond van artikel 2 verschuldigde bedrag binnen zes weken nadat het besluit tot vaststelling van het bedrag door de Minister aan hem is bekendgemaakt.

 • 2 De betalingen worden verricht door bijschrijving op bankrekeningnummer 569994039 ten name van Ministerie van EZ, Agentschap Telecom onder vermelding van het kenmerknummer van het besluit, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Indien op verzoek van de vergunninghouder, bedoeld in artikel 2, in afwijking van het eerste lid uitstel van betaling wordt verleend, wordt aan de beschikking tot uitstel van betaling het voorschrift verbonden dat het op het lopende kalenderjaar betrekking hebbende deel van het verschuldigde bedrag jaarlijks wordt betaald op dezelfde datum, voor het eerst op de datum, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

 • 1 Indien een verlengde vergunning voor afloop van de vergunningstermijn wordt ingetrokken, herberekent de Minister het bedrag dat bij overeenkomstige toepassing van artikel 2 voor de ingetrokken vergunning verschuldigd zou zijn geweest als daarbij was uitgegaan van de werkelijke duur van de verlenging, naar boven afgerond in hele maanden.

 • 2 De Minister betaalt aan degene die op het moment van intrekking houder is van de vergunning:

  • a. het verschil tussen het deel van het bedrag in de beschikking op grond van artikel 2 dat betrekking heeft op de ingetrokken vergunning enerzijds en het herberekende bedrag bedoeld in het eerste lid anderzijds,

  • b. vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over de periode tussen de datum waarop het op dit verschil betrekking hebbende bedrag in de beschikking op grond van artikel 2 verschuldigd is en de datum waarop de Minister het verschil op grond van dit lid betaalt.

 • 3 De beschikking tot vaststelling van de herberekening, bedoeld in het eerste lid, en het aan de vergunninghouder te betalen bedrag op grond van het tweede lid, wordt uiterlijk twee weken na de dagtekening van het besluit waarmee de vergunning wordt ingetrokken, toegezonden aan de vergunninghouder bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Dit artikel is van toepassing onverminderd verplichtingen op grond van artikel 3 en de besluiten op grond van artikel 2.

 • 5 De Minister kan een vordering van de vergunninghouder op grond van dit artikel verrekenen met een geldschuld jegens de vergunninghouder die verband houdt met een bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet genomen besluit.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Bijlage behorende bij artikel 2 van de Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013

Tabel 1 Toewijzing rekenprijs aan frequenties binnen verlengde vergunningen

Kenmerk vergunning

Frequenties

Toe te passen rekenprijs per 100 KHz uit tabel 2

HDTP/95/5447/HP

890,1 – 894,1 MHz gepaard met 935,1 – 939,1 MHz

C3

903,1 – 905 MHz gepaard met 948,1 – 950 MHz

C5

905 – 910 MHz gepaard met 950 – 955 MHz

C6

910 – 911,5 MHz gepaard met 955 – 956,5 MHz

C7

HDTP/95/5446/HP

894,1 – 895 MHz gepaard met 939,1 – 940 MHz

C3

895 – 900 MHz gepaard met 940 – 945 MHz

C4

900 – 903,1 MHz gepaard met 945 – 948,1 MHz

C5

911,5 – 913,9 gepaard met 956,5 – 958,9 MHz

C7

HDTP/98/595/DCS 136 U

880,1 – 880,9 MHz gepaard met 925,1 – 925,9 MHz

C1

882,3 – 885 MHz gepaard met 927,3 – 930,0 MHz

C1

885 – 886,5 MHz gepaard met 930 – 931,5 MHz

C2

1740,1 – 1745 MHz gepaard met 1835,1 – 1840 MHz

D7

1745 – 1750 gepaard met 1840 – 1845 MHz

D8

1750 – 1755 MHz gepaard met 1845 – 1850 MHz

D9

HDTP/98/596/DCS 137 U

880,9 – 882,3 MHz gepaard met 925,9 – 927,3 MHz

C1

886,5 – 890 MHz gepaard met 931,5 – 935 MHz

C2

890 MHz – 890, 1 MHz gepaard met 935 – 935,1 MHz

C3

HDTP/98/599/DCS 140 U

1710,1 – 1712,7 MHz gepaard met 1805,1 – 1807,7 MHz

D1

HDTP/98/600/DCS 141 U

1712,7 – 1715 MHz gepaard met 1807,7 – 1810 MHz

D1

1715 – 1715,1 MHz gepaard met 1810 – 1810,1 MHz

D2

HDTP/98/601/DCS 142 U

1715,1 – 1717,7 MHz gepaard met 1810,1 – 1812,7 MHz

D2

HDTP/98/602/DCS 143 U

1717,7 – 1720 MHz gepaard met 1812,7 – 1815 MHz

D2

1720 – 1720,1 MHz gepaard met 1815 – 1815,1 MHz

D3

HDTP/98/603/DCS 144 U

1720,1 – 1722,7 MHz gepaard met 1815,1 – 1817,7 MHz

D3

HDTP/98/604/DCS 145 U

1722,7 – 1725 MHz gepaard met 1817,7 – 1820 MHz

D3

1725 – 1725,1 MHz gepaard met 1820 -1820,1 MHz

D4

HDTP/98/605/DCS 146 U

1725,1 – 1727,7 MHz gepaard met 1820,1 – 1822,7 MHz

D4

HDTP/98/606/DCS 147 U

1727,7 – 1730 MHz gepaard met 1822,7 – 1825 MHz

D4

1730 – 1730,1 MHz gepaard met 1825 – 1825,1 MHz

D5

HDTP/98/607/DCS 148 U

1730,1 – 1732,7 MHz gepaard met 1825,1 – 1827,7 MHz

D5

HDTP/98/608/DCS 149 U

1732,7 – 1735 MHz gepaard met 1827,7 – 1830 MHz

D5

1735 – 1735,1 gepaard met 1830 -1830,1 MHz

D6

HDTP/98/609/DCS 150 U

1735,1 – 1737,7 MHz gepaard met 1830,1 – 1832,7 MHz

D6

HDTP/98/610/DCS 151 U

1737,7 – 1740 MHz gepaard met 1832,7 – 1835 MHz

D6

1740 – 1740,1 MHz gepaard met 1835 – 1835,1 MHz

D7

HDTP/98/611/DCS 152 U

1770,1 – 1772,7 MHz gepaard met 1865, 1 – 1867,7 MHz

D13

HDTP/98/612/DCS 153 U

1772,7 – 1775 MHz gepaard met 1867,7 – 1870 MHz

D13

1775 – 1775,1 gepaard met 1870 – 1870,1 MHz

D14

HDTP/98/613/DCS 154 U

1775,1 – 1777,7 MHz gepaard met 1870,1 – 1872,7 MHz

D14

HDTP/98/614/DCS 155 U

1777,7 – 1780 MHz gepaard met 1872,7 – 1875 MHz

D14

Tabel 2 Rekenprijzen per 100 KHz per geveilde vergunning

Vergunningtype en -nummer in de veiling

Rekenprijs per 100 KHz

C1

€ 3,958,676

C2

€ 3,958,676

C3

€ 3,978,676

C4

€ 3,978,676

C5

€ 3,958,676

C6

€ 3,958,676

C7

€ 3,958,676

D1

€ 929,863

D2

€ 929,863

D3

€ 929,863

D4

€ 929,863

D5

€ 929,863

D6

€ 929,863

D7

€ 929,863

D8

€ 929,863

D9

€ 930,193

D10

€ 930,193

D11

€ 930,193

D12

€ 930,193

D13

€ 930,193

D14

€ 930,193

Tabel 3 Alpha’s behorend bij het aantal maanden verlenging

Aantal maanden verlenging

Alpha (factor waarmee de rekenprijs uit tabel 2 vermenigvuldigd wordt)

1

0.008841

2

0.018400

3

0.027793

4

0.037493

5

0.047022

6

0.056866

7

0.066782

8

0.076522

9

0.086585

10

0.096468

11

0.106543

12

0.116678

13

0.126175

14

0.136452

15

0.146543

16

0.156967

17

0.167202

18

0.177776

19

0.188428

20

0.198883

21

0.209687

22

0.220292

23

0.231093

24

0.241953

Terug naar begin van de pagina