Deelregeling Flexibele Projectinvestering Presentatie en Erfgoed Instellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Deelregeling Flexibele Projectinvestering Presentatie en Erfgoed Instellingen

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

besluit:

Artikel 1. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Doel is het stimuleren van bijzondere projecten van instellingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed, waardoor de relatie met de burger wordt versterkt. De regeling is van toepassing op instellingen en bedoeld als bijdrage voor bijzondere eenmalige projecten van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed. Het gaat om tentoonstellingen, manifestaties die het gangbare overstijgen en de relatie tussen beeldende kunst, en/of cultureel erfgoed en de burger versterken.

Artikel 2. Vereisten aanvrager

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bijdragen kunnen in de vorm van een financiële tegemoetkoming worden verstrekt aan Nederlandse publiekstoegankelijke culturele instellingen, al dan niet na een aanvraag gezamenlijk met een kunstenaar, instelling, bemiddelaar of een andere partij.

 • 2 Indien de aanvraag gezamenlijk met een kunstenaar wordt ingediend dient deze artistiek inhoudelijk actief te zijn in de beeldende kunsten en/of het cultureel erfgoed en in die hoedanigheid geïntegreerd te zijn in de professionele praktijk van beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde kunstenaar dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en ten minste één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.

 • 4 Indien de aanvraag gezamenlijk met een kunstenaar wordt ingediend dient de financiële bijdrage die de aanvrager levert in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het fonds.

 • 5 Geen tegemoetkoming kan verstrekt worden voor tijdschriften en publicaties, tenzij deze publicatie een buitengewoon karakter heeft en de toelichting bij het aanvraagformulier die mogelijkheid vermeldt.

 • 6 Geen tegemoetkoming wordt verstrekt aan instellingen die gericht zijn op het kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder museale functie.

 • 7 Geen tegemoetkoming kan worden verstrekt voor bouwkundige voorzieningen, voor behoud van monumenten, voor opgraving van archeologische objecten, voor projecten die een overwegend toeristisch karakter hebben en voor projecten die betrekking hebben op documentaires die geen deel uitmaken van een meeromvattende activiteit.

 • 8 In de toelichting bij het aanvraagformulier is het minimale bedrag van de tegemoetkoming en de hoogte van de eigen bijdrage genoemd.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop dient de aanvraag voor een projectinvestering vergezeld te gaan van een plan, een presentatieplan, een motivering, een begroting met offertes, een communicatieplan en, indien van toepassing, visueel documentatiemateriaal en een toelichting op het werk van de desbetreffende kunstenaar en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen.

Artikel 4. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectinvestering geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst en/of het cultureel erfgoed en de burger. Daarbij beoordeelt het of:

  • het voorgelegde plan op overtuigende wijze voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is,

  • de kwaliteit van de positie van de betrokken instelling, organisator of het podium, de reputatie van de betrokken bemiddelaar of curator en het cultureel ondernemerschap van de instelling van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland,

  • een passend publiek wordt bereikt, waardoor de relatie tussen kunst en/of het cultureel erfgoed en de burger wordt versterkt,

  • In het geval van een gezamenlijke aanvraag met een beeldend kunstenaar: het oordeel over de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan, het plan en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap.

 • 2 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een meerwaarde heeft.

 • 3 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 4 Indien het bevoegde adviesorgaan de het in het in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 5 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage alsmede de periode waarover de financiële bijdrage verstrekt wordt.

 • 6 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Alsdan onderbouwt het die prioritering.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Flexibele Projectinvestering Presentatie en Erfgoed Instellingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina